Arver du et skytevåpen, arver du ikke retten til å beholde våpenet. Da må du søke politiet om tillatelse til å beholde våpenet du har arvet.

Når en eier av et våpen dør, overføres ansvaret for oppgjøret av våpenet til bobestyreren. Bobestyreren, eller den som har fått fullmakt fra eventuelle arvinger, skal snarest sørge for at våpenet overføres til den nye eieren, selges, plomberes eller destrueres.

Du kan arve et våpen på ulike måter. Som livsarving arver du våpen i opp- og nedadstigende linje, det vil si fra foreldre til barn, besteforeldre til barnebarn, osv. Du kan også arve våpen som en del av et arveoppgjør fra en slektning uten livsarvinger, eller du kan få et våpen testamentert til deg.

Som arving av våpen kan du velge om du vil:

Ønsker du å overta et våpen du har arvet, må du søke om våpentillatelse.

Husk at:

 • Alle som arver våpen må søke politiet om tillatelse. Dette gjelder også uregistrerte hagler kjøpt av avdøde før 01. oktober 1990. Det er straffbart å overta våpen uten tillatelse fra politiet.
 • Hvis du arver flere våpen må du må søke om våpentillatelse for hvert våpen du arver. 
 • For å eie våpen må du være 18 år for å ha rifle og hagle, være 21 år for å ha pistol og revolver og ha tilfredsstillende vandel.
 • Arver du våpen fra andre må du vanligvis oppgi hvilket behov du har for våpenet, f.eks. jakt, konkurranse. Det betyr at du må være innført i Jegerregisteret dersom våpenet skal brukes til jakt, eller dokumentere at du er konkurranseskytter om våpenet skal brukes til konkurranse.
 • Er du arving i opp- og nedadstigende linje kan du søke om tillatelse på inntil tre jaktrifler eller hagler uten å dokumentere aktivitet som konkurranseskytter eller være innført i Jegerregisteret.
 • I særlige tilfeller gjelder tilsvarende for pistol, revolver og våpen som ikke er tillatt til jakt. Adgangen til å overta inntil 3 våpen gjelder ikke her.
 • Hvis det foreligger rimelig grunn, kan du få tillatelse til å overta et våpen på grunnlag av affeksjon, selv om du ikke er i rett opp- og nedadstigende slektslinje med avdøde. Eksempel på dette er arv til gjenlevende ektefelle eller søsken.
 • Når det er flere som overtar boet, må det i forbindelse med søknaden vedlegges fullmakter fra de øvrige arvinger om at de frasier seg eiendomsretten til våpenet.

Hvis du ønsker å beholde våpenet, men ikke skal bruke det, kan du gjøre det varig ubrukbart ved å plombere det. Det samme gjelder dersom du får avslag fra politiet på våpensøknaden.

Husk at:

 • Du må ta kontakt med politiet for å få tillatelse til å beholde våpenet frem til det er plombert.
 • Våpenet må plomberes av en godkjent børsemaker i henhold til regelverket.
 • Bekreftelse på utført plombering må sendes politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.
 • Politiet kan kreve at du må møte opp hos politiet for å vise at våpenet er plombert riktig.

Du kan levere inn våpenet til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor for destruksjon. Destruksjon av våpen er gratis. Husk å få kvittering for innlevert våpen.

Du kan selge våpenet du har arvet.

Husk at du må

 • selge våpenet til en kjøper som har gyldig våpentillatelse for det aktuelle våpenet, eller
 • til en godkjent våpenforhandler.

Finn nærmeste våpenkontor

Finn åpningstider og kontaktinformasjon for å hente våpensøknad eller levere våpen til destruksjon.

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.