Strategier og planer

Samfunnet og kriminaliteten er i stadig endring, og endringer i omgivelsene påvirker oss. Politiets virksomhetsstrategi setter retning og mål for utviklingen av politiet de nærmeste årene.

Illustrasjon av strategi

Målene i strategien er få, og møter det strategiske utfordringsbildet. De strategiske målene for 2023-2025 er:

 • Tilgjengelige polititjenester
 • Beredskap mot alvorlige samfunnstrusler
 • Trygghet i det digitale rom

Strategien skal bidra til at vi leverer enda bedre på samfunnsoppdraget og de virksomhetsspesifikke målene for politiet.

Politiets virksomhetsstrategi 2023 - 2025  

Handlingsplan for politiets arbeid med mangfold, dialog og tillit fra 2022 til 2025.

Om handlingsplanen

Kompetanse og kunnskap om mangfold er en forutsetning for at politiet skal kunne levere likeverdige tjenester til alle grupper i samfunnet. Det handler om at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet, og som er tilpasset den enkelte.

Den samlede kompetansen i norsk politi er, og må være, bredt sammensatt. Det er behov for å sikre mangfold både i utdanning og i rekruttering for å gjenspeile en stadig mer mangfoldig befolkning. Kompetanse og kunnskap innen mangfold, kommunikasjon, språk og kultur er områder som må vektlegges.

Mangfold, dialog og tillit: Handlingsplan for politiets arbeid (2022-2025) er utarbeidet for å styrke politiets arbeid med mangfold, dialog og tillit. Planen dekker både:

 • Det interne arbeidet som er rettet mot politiet som organisasjon, ledere og ansatte. For eksempel rekruttering, kompetanse, ledelse, organisasjonskultur og arbeidsmiljø.
 • Det eksterne arbeidet som omfatter politiets oppgaveløsning og hvordan politiet møter innbyggerne på ulike arenaer.

Følgende mål er satt for arbeidet med mangfold, dialog og tillit i politiet:

 • Bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
 • Bidra til at politiet er en attraktiv arbeidsplass.
 • Bidra til å øke andelen ansatte fra underrepresenterte grupper.
 • Bidra til god mangfoldsforståelse hos ledere.
 • Bidra til at politiet har god kompetanse og kunnskap om mangfold.
 • Bidra til at politiet opptrer og kommuniserer rettferdig og respektfullt overfor innbyggere og samarbeidsaktører i alle situasjoner.
 • Bidra til et åpent og inkluderende politi som bygger gode relasjoner til alle deler av befolkningen.