Strategier og planer

Politiet mot 2025 er Politi- og lensmannsetatens virksomhetsstrategi. Strategien peker ut retningen mot 2025 og gir oss strategiske mål for perioden 2017–2020 med utgangspunkt i samfunnsoppdraget.

Samfunnet endrer seg. Politiet er i stadig utvikling. Det er viktig å forstå hvordan vi skal utvikle politiet videre for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger. Vi må ha et tydelig bilde av hva som vil bli krevd av oss i fremtiden.

Politiet mot 2025 har et fremtidsbilde med fire strategiske temaer:

 1. I forkant av kriminaliteten
 2. Tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet
 3. Trygghet i det digitale rom
 4. Et moderne og kompetent politi

For perioden 2017–2020 er det satt strategiske mål. Vi skal levere på nærpolitireformen, utvikle mer bærekraftige og forutsigbare rammebetingelser og forsterke det digitale løftet. Det er viktige deler av strategien i denne perioden. De strategiske målene mot 2020 er ambisiøse og vil gi et godt utgangspunkt for videre utvikling mot 2025.

Politiet mot 2025 - politiets virksomhetsstrategi  

Handlingsplan for politiets arbeid med mangfold, dialog og tillit fra 2022 til 2025.

Om handlingsplanen

Kompetanse og kunnskap om mangfold er en forutsetning for at politiet skal kunne levere likeverdige tjenester til alle grupper i samfunnet. Det handler om at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet, og som er tilpasset den enkelte.

Den samlede kompetansen i norsk politi er, og må være, bredt sammensatt. Det er behov for å sikre mangfold både i utdanning og i rekruttering for å gjenspeile en stadig mer mangfoldig befolkning. Kompetanse og kunnskap innen mangfold, kommunikasjon, språk og kultur er områder som må vektlegges.

Mangfold, dialog og tillit: Handlingsplan for politiets arbeid (2022-2025) er utarbeidet for å styrke politiets arbeid med mangfold, dialog og tillit. Planen dekker både:

 • Det interne arbeidet som er rettet mot politiet som organisasjon, ledere og ansatte. For eksempel rekruttering, kompetanse, ledelse, organisasjonskultur og arbeidsmiljø.
 • Det eksterne arbeidet som omfatter politiets oppgaveløsning og hvordan politiet møter innbyggerne på ulike arenaer.

Følgende mål er satt for arbeidet med mangfold, dialog og tillit i politiet:

 • Bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
 • Bidra til at politiet er en attraktiv arbeidsplass.
 • Bidra til å øke andelen ansatte fra underrepresenterte grupper.
 • Bidra til god mangfoldsforståelse hos ledere.
 • Bidra til at politiet har god kompetanse og kunnskap om mangfold.
 • Bidra til at politiet opptrer og kommuniserer rettferdig og respektfullt overfor innbyggere og samarbeidsaktører i alle situasjoner.
 • Bidra til et åpent og inkluderende politi som bygger gode relasjoner til alle deler av befolkningen.

Mangfold, dialog og tillit: Handlingsplan for politiets arbeid (2022-2025)