Oslo politidistrikt gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse om opplevd trygghet. Undersøkelsen gjennomføres av Kantar Public på oppdrag fra Oslo politidistrikt.

– Det er viktig for oss å vite hvordan innbyggerne våre opplever trygghet i det offentlige rom der de bor og ferdes. Resultatene fra undersøkelsen blir viktige i planleggingen av vår innsats i Oslo, Asker og Bærum de kommende årene, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Undersøkelsen blir sendt til et større utvalg av innbyggere i Oslo, Asker og Bærum. Det er ca. 355.000 personer som blir invitert til å svare.

– Det er viktig for oss å lytte til våre innbyggere, det vil gi oss viktig kunnskap for best å kunne rette innsatsen vår fremover. Vi håper derfor at så mange som mulig tar seg tid til å gi oss tilbakemeldinger, sier Jane Bechmann Dahl, fungerende leder av Felles enhet for forebygging.

Vi håper å få inn så mange svar som mulig for å ha best mulig grunnlag for å bruke ressursene våre riktig. Vi minner om at politiet ikke ber om at du oppgir sensitive personopplysninger eller BankID via lenke, telefon eller e-post.

Det er helt frivillig å delta. Takk for hjelpen til alle som svarer!

Fakta om lokal trygghetsundersøkelse 2023

Undersøkelsen gjennomføres av Kantar Public på oppdrag fra Oslo politidistrikt. Alle som blir invitert er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret, og inviteres via e-post og SMS. Undersøkelsen blir sendt til ca. 355.000 innbyggere i Oslo, Asker og Bærum.

E-posten har emnet "Lokal trygghetsundersøkelse 2023" og sendes ut fra Oslo politidistrikt som avsender med e-post <undersokelse@surveys.kantarpublic.com >

Det er helt frivillig å delta i Oslo politidistrikts trygghetsundersøkelse. Dine opplysninger behandles konfidensielt. Du kan når som helst trekke deltakelsen din, dersom du bestemmer deg for å delta. Du velger selv om du vil svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Hvis du ikke lengre vil være en del av undersøkelsen, anonymiseres alle data om deg. Om du velger ikke å delta, vil alle opplysninger vi har om deg slettes.

Les mer om personvern og rettigheter ved deltagelse.

Du deltar i undersøkelsen ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om din trygghetsfølelse, om du har vært utsatt for kriminalitet, om politiets tilgjengelighet og respons, samt din tillit til politiet. Til slutt stilles det noen bakgrunnspørsmål om deg.

Undersøkelsen består av spørsmål knyttet til følgende tema:

  • Egen trygghetsfølelse i nærmiljøet
  • Opplevd kriminalitet
  • Politiets tilgjengelighet og respons
  • Tillit til politiet