Politidirektoratet si rolle er å

  • gjennomføre regjeringa sin politikk gjennom tildelingar og oppdrag
  • forvalte regelverk og tilskot
  • vere fagleg rådgivar overfor Justisdepartementet, politietaten og lensmannsetaten, andre offentlege organ, samarbeidspartnarar og publikum
  • leie, styre, organisere og utvikle politietaten og lensmannsetaten

Direktoratet leier utviklingsarbeidet i etaten. Det har ansvar for både styring og kompetanse. Politidirektoratet hjelper aktivt til med å

  • analysere kriminalitet
  • samordne ressursar
  • utvikle metodar, leiing og kompetanse

Dette gir kvalifisert hjelp og støtte til politidistrikta, særorgana, Justis- og beredskapsdepartementet og andre samarbeidspartnarar. Denne støtta er viktig for eit framleis desentralisert politi.