Undersøkelsen for 2023

Undersøkelsen gjennomføres av Kantar Public på oppdrag for Politidirektoratet i perioden 27. september og ut oktober.

Det er ikke åpent for alle å delta. Alle som blir invitert er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret, og inviteres via e-post.

  • E-posten har emnet Hva synes du om politiet i <POLITIDISTRIKT> politidistrikt?. Eksempelvis Hva synes du om politiet i Oslo politidistrikt?
  • E-posten sendes ut fra Politiets innbyggerundersøkelse 2023 <undersokelse@surveys.kantarpublic.com >

Resultatene fra undersøkelsen er viktige for utviklingen og styringen av politiet, og vil også bli brukt til forsknings- og utdanningsformål.

Fakta om innbyggerundersøkelsen

Undersøkelsen blir gjennomført digitalt og når omtrent 25 000 personer.

Innbyggerundersøkelsen i 2023 består av seks deler:

  1. Tillit til politiet og samfunnet
  2. Politiets tilgjengelighet og tilstedeværelse
  3. Egen trygghetsfølelse i nærmiljøet
  4. Trygghet og møte med politiet på internett
  5. Opplevd kriminalitet
  6. Kontakt med politiet

Spørsmålene vi stiller handler i hovedsak om din opplevelse av politiet, trygghet der du bor og på internett, opplevd kriminalitet og møter med politiet. Andre spørsmål kan handle om deg, eller noe du har opplevd selv.

Første innbyggerundersøkelse i 2004

Undersøkelsen ble for første gang gjennomført i 2004 og resultatene er et viktig kunnskapsgrunnlag for politiet. Gjennom undersøkelsen forsøker politiet å få et innblikk i innbyggernes syn på politiet, bekymringer, trygghetsfølelse og opplevelser av kriminalitet i eget nærområde.

Målgruppe og hvem som blir spurt om å delta

Målgruppen for undersøkelsen er befolkningen i Norge, som er 18 år eller eldre. Det er ikke åpent for alle å delta. Alle som blir invitert er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Innbyggerundersøkelse gjennomføres blant et tilfeldig utvalg av befolkningen innen hvert politidistrikt.

Du mottar en invitasjon på e-post dersom du er blitt tilfeldig trukket blant innbyggerne i ditt politidistrikt.

  • E-posten har emnet Hva synes du om politiet i <POLITIDISTRIKT> politidistrikt?. Eksempelvis Hva synes du om politiet i Oslo politidistrikt?
  • E-posten sendes ut fra Politiets innbyggerundersøkelse 2023 <undersokelse@surveys.kantarpublic.com >

Det er helt frivillig å delta i politiets innbyggerundersøkelse. Dine opplysninger behandles konfidensielt. Du kan når som helst trekke deltakelsen din, dersom du bestemmer deg for å delta. Du velger selv om du vil svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Hvis du ikke lengre vil være en del av undersøkelsen, anonymiseres alle data om deg. Om du velger ikke å delta, vil alle opplysninger vi har om deg slettes. Les mer om personvern og rettigheter ved deltagelse.

Du deltar i undersøkelsen ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om deg og ditt liv, generelle oppfatninger av politiet, og eventuelle bekymringer og utsettelse for negative hendelser, opplevd trygghet og møte med politiet på internett, egen trygghetsfølelse, opplevd kriminalitet og møter med politiet det siste året.

Datainnsamlingen i 2023 gjennomføres i perioden 27. september til utgangen av oktober.

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Politidirektoratet (behandlingsansvarlig). Kantar Public (databehandler) er gitt oppdraget å gjennomføre undersøkelsen, med bistand fra Norsk Gallup AS og Tietoevry.

I 2022 ble det gjort vesentlige endringer i politiets innbyggerundersøkelse. Den største endringen var at den ble gjennomført digitalt, mens det tidligere har blitt gjennomført telefonintervjuer. 2022 ble dermed et nullpunkt og referansepunkt for å se utviklingstrekk over tid. Man kan ikke direkte sammenligne resultater før 2022 med tall som er publisert etter endringen.

Last ned rapporten fra forrige års undersøkelse