Nødnummer 112

Varsle nødetatene dersom du har mulighet og de ikke allerede er på plass. Ved mistanke om eller funn av mistenkelige gjenstander eller trusler om terrorhandlinger, må politiet varsles så raskt som mulig på politiets nødnummer 112.

Ring politiet 02800

For andre henvendelser nås politiet på telefon 02800.

Råd i farlige situasjoner

 • Hold deg rolig og kom deg i sikkerhet
 • Hjelp til der du kan uten å bringe din egen sikkerhet i fare
 • Varsle nødetatene hvis de ikke er på plass
 • Hold deg orientert og følg råd fra politiet og andre myndigheter
 • Bruk mobilen kun til nødvendige samtaler da nettet kan bli overbelastet

Terrorsikring

I Norge anses terrorvirksomhet som kriminelle handlinger og omfatter blant annet å sette menneskers liv eller helse i fare, ødeleggelse av eller alvorlig skade på eiendom, å forstyrre prosesser eller systemer som opprettholder et demokratisk styre eller samfunnets økonomiske velferd og virkemåte.

 • Sikkerhet er et lederansvar. Planlegg sikkerhet fra starten av ved alle typer endringer, prosjekter og programmer, slik som omorganisering, relokalisering eller lignende.
 • Gjennomfør en sikringsrisikoanalyse av virksomheten for å kartlegge hvilke verdier som må beskyttes, hvilke trusler virksomheten kan være utsatt for og hvilke sårbarheter som kan utnyttes. Forstå virksomheten opp mot de sikringsbehov som foreligger og beskytt verdiene med tilpassede tiltak.
 • Virksomheten bør ha en hensiktsmessig organisering av sikkerhets- og beredskapsarbeidet med en utpekt sikkerhetsleder og et styringssystem. De ansatte skal være kjent med sikkerhetsinstrukser, sikkerhetsrutiner, evakueringsplaner, samt være årvåkne overfor aktuelle trusler.
 • Sørg for grunnsikring i normalsituasjonen. Dette er virksomhetens eget ansvar. Man kan ikke forvente forvarsel om terrorhandlinger. Fysisk sikring beskytter både informasjon, objekt og personell.
 • Hold orden i bygg og publikumsområder, sørg for at de er godt opplyst. Vurder å begrense adkomstspunkter og sørg for at ansatte, besøkende og kjøretøy har adgangstegn. Hvis det er mulig, unngå at kjøretøy parkeres i eller i nærheten av bygningen.
 • Lag et beredskapssystem for virksomheten med forberedte tiltak, som kan iverksettes ved endringer i trusselbildet eller dersom det skjer en hendelse. Forbered påbygningstiltak ved skjerpet trussel, slik som adgangskontroll for ansatte, besøkende, kjøretøy, samt post- og varemottak.
 • Ingen plan er bedre enn selve gjennomføringen. Sørg for å gjennomføre øvelser for å teste beredskapsplaner og sikringstiltak. Dette gjelder eksempelvis mottak av terrortrusler, søkerutiner og evakuering ved sikkerhetshendelser.
 • Vurder hvordan virksomheten best kan beskytte sensitiv informasjon og hvilke informasjonssikkerhetstiltak som er nødvendige. Husk at det er nær sammenheng mellom fysisk sikkerhet og IKT-sikkerhet. Sørg for at virksomhetens viktigste funksjoner kan gjenopprettes dersom IKT eller eiendom blir utilgjengelig.
 • Søk råd og opplysninger hos politiet og andre myndigheter. Etabler gode rutiner for kontakt mellom virksomheten og politi/nødetater.

Se hele veiledningen:

Terrorsikring - en veiledning i sikrings- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger (PDF)

Råd mot terrorhandlinger