Nødnummer 112

Varsle nødetatene dersom du har mulighet og de ikke allerede er på plass. Ved mistanke om eller funn av mistenkelige gjenstander eller trusler om terrorhandlinger, må politiet varsles så raskt som mulig på politiets nødnummer 112.

Ring politiet 02800

For andre henvendelser nås politiet på telefon 02800.

Råd i farlige situasjoner

 • Hold deg rolig og kom deg i sikkerhet
 • Hjelp til der du kan uten å bringe din egen sikkerhet i fare
 • Varsle nødetatene hvis de ikke er på plass
 • Hold deg orientert og følg råd fra politiet og andre myndigheter
 • Bruk mobilen kun til nødvendige samtaler da nettet kan bli overbelastet

Råd og veiledning

Politiet, brannvesenet og helsetjenestens oppdrag er blant annet å bistå befolkningen når det skjer ulykker eller andre kritiske og uønskede hendelser. Derfor er det viktig at nødetatene blir varslet raskt dersom en slik hendelse oppstår.

I Norge har vi tre nødnummer:

 • 112 – Politiet
 • 110 – Brann- og redningsvesenet
 • 113 – Medisinsk nødtelefon

De tre nødetatene vil samarbeide fra noen ringer og varsler om en hendelse, gjennom innsatsen på stedet, og til arbeidet med hendelsen er avsluttet. En trafikkulykke er et eksempel på en slik hendelse.

Dersom det er behov for at flere etater samarbeider om å håndtere hendelsen vil sentralen du ringer til umiddelbart koble inn de to andre etatene i samtalen. På denne måten vil alle delta i én samtale og få lik informasjon fra deg slik at de kan samarbeide om å sende ut rask og riktig hjelp.

En slik samtale kalles "trippelvarsling" og er i praksis én felles telefonsamtale mellom deg og fagpersoner fra de tre nødetatene.

I samtalen vil du bli stilt spørsmål som

 • Hva har skjedd?
 • Hvor har hendelsen skjedd?
 • Er det noen som er skadet?
 • Kan du vente på stedet til nødetatene ankommer?

Samtidig som du gir informasjon fra hendelsen vil operatørene sørge for at nødvendig hjelp er på vei. I samtalen vil du kunne få veiledning om hva du selv kan gjøre inntil nødetatene kommer frem til hendelsesstedet.

I felles sambandsreglement for nødnett finner du mer informasjon om nasjonal prosedyre for trippelvarsling.

I Norge anses terrorvirksomhet som kriminelle handlinger og omfatter blant annet å sette menneskers liv eller helse i fare, ødeleggelse av eller alvorlig skade på eiendom, å forstyrre prosesser eller systemer som opprettholder et demokratisk styre eller samfunnets økonomiske velferd og virkemåte.

 • Sikkerhet er et lederansvar. Planlegg sikkerhet fra starten av ved alle typer endringer, prosjekter og programmer, slik som omorganisering, relokalisering eller lignende.
 • Gjennomfør en sikringsrisikoanalyse av virksomheten for å kartlegge hvilke verdier som må beskyttes, hvilke trusler virksomheten kan være utsatt for og hvilke sårbarheter som kan utnyttes. Forstå virksomheten opp mot de sikringsbehov som foreligger og beskytt verdiene med tilpassede tiltak.
 • Virksomheten bør ha en hensiktsmessig organisering av sikkerhets- og beredskapsarbeidet med en utpekt sikkerhetsleder og et styringssystem. De ansatte skal være kjent med sikkerhetsinstrukser, sikkerhetsrutiner, evakueringsplaner, samt være årvåkne overfor aktuelle trusler.
 • Sørg for grunnsikring i normalsituasjonen. Dette er virksomhetens eget ansvar. Man kan ikke forvente forvarsel om terrorhandlinger. Fysisk sikring beskytter både informasjon, objekt og personell.
 • Hold orden i bygg og publikumsområder, sørg for at de er godt opplyst. Vurder å begrense adkomstspunkter og sørg for at ansatte, besøkende og kjøretøy har adgangstegn. Hvis det er mulig, unngå at kjøretøy parkeres i eller i nærheten av bygningen.
 • Lag et beredskapssystem for virksomheten med forberedte tiltak, som kan iverksettes ved endringer i trusselbildet eller dersom det skjer en hendelse. Forbered påbygningstiltak ved skjerpet trussel, slik som adgangskontroll for ansatte, besøkende, kjøretøy, samt post- og varemottak.
 • Ingen plan er bedre enn selve gjennomføringen. Sørg for å gjennomføre øvelser for å teste beredskapsplaner og sikringstiltak. Dette gjelder eksempelvis mottak av terrortrusler, søkerutiner og evakuering ved sikkerhetshendelser.
 • Vurder hvordan virksomheten best kan beskytte sensitiv informasjon og hvilke informasjonssikkerhetstiltak som er nødvendige. Husk at det er nær sammenheng mellom fysisk sikkerhet og IKT-sikkerhet. Sørg for at virksomhetens viktigste funksjoner kan gjenopprettes dersom IKT eller eiendom blir utilgjengelig.
 • Søk råd og opplysninger hos politiet og andre myndigheter. Etabler gode rutiner for kontakt mellom virksomheten og politi/nødetater.

Se hele veiledningen:

Terrorsikring - en veiledning i sikrings- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger (PDF)

Råd mot terrorhandlinger