Tilskuddsordningen skal bidra til at tros- og livssynssamfunn og paraply- og dialogorganisasjoner for tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre fysiske sikringstiltak, for å ivareta sitt ansvar for å sikre personene som oppholder seg i tros- eller livssynssamfunnets lokaler.

Politiets fellestjenester forvalter tilskuddsordningen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, og søknad om tilskudd sendes innen søknadsfristen 1.mars 2024.

Tilskudd kan gis til tros- og livssynssamfunn og paraply- og dialog-organisasjoner for tros- og livssynssamfunn, som har organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret.

I vurderingen av søknadene legges det særlig vekt på:

 • i hvilken grad tros- og livssynssamfunnet anses som potensielt mål med forhøyet trussel i Politiets sikkerhetstjenestes årlige nasjonale trusselvurdering (NTV).
 • søkerens spesielle begrunnede behov for fysiske sikringstiltak.
 • om søkeren har mottatt og/eller søkt om støtte fra andre offentlige myndigheter til fysiske sikringstiltak.

Søknadsfristen er 1. mars. Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli vurdert. 

 1. Fyll ut søknadsskjemaet . Krav for søknaden kan du lese her (lovdata.no)
 2. Fyll ut skjemaet for opplysninger om tiltak. 
 3. Send søknaden og opplysnigner om tiltak på e-post til Politiets fellestjenester på post.fellestjenester@politiet.noSøknaden merkes "tilskuddsordning". 

  Du kan også sende den per post:

  Politiets fellestjenester
  Postboks 2092 Vika
  0125 Oslo