En trygg alderdom er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Ingen skal være nødt til å holde ut fysisk eller psykisk misbruk.

Likevel viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress at mellom sju og ni prosent av eldre som bor hjemme har vært utsatt for vold og overgrep.

Vold mot eldre er ikke bare fysisk vold. Politiet har grunn til å tro at de fleste tilfellene dreier seg om trusler, hvor motivet er å få penger fra offeret.

Vold mot eldre er et alvorlig problem. Åstedet er offerets eget hjem og overgriperen er som regel noen som står dem nær. Det gir en grunnleggende utrygghet, og de langsiktige psykiske konsekvensene kan i mange tilfeller være verre enn de fysiske.

Det kan være vanskelig for de eldre å anmelde, selv om de er livredde for gjerningspersonen. Derfor er politiet avhengig av at andre som kjenner til eller mistenker mishandling tar kontakt.

Slik får du hjelp

 • Er du i akutt fare: Ring 112
 • Vil du snakke med politiet, uten at du er i akutt fare: Ring 02800.
 • Om du ikke vil snakke med politiet, bør du snakke med fastlege, hjemmesykepleier eller noen andre som du stoler på.

Politiet kan:

 • Ta i mot anmeldelse, og etterforske saken
 • Gi råd og veiledning
 • Vurdere om du har behov for beskyttelse
 • Opprette straffesak på vegne av det offentlige

Kontakt politiet dersom du er utsatt for vold eller kjenner noen som er det. Du trenger ikke anmelde noen som står deg nær, men det er viktig at politiet får kjennskap til forholdet. Politiet kan på bakgrunn av kjennskap til en sak starte etterforskning og opprette straffesak. Det kalles offentlig påtale og gjøres selv om du ikke anmelder.

I mange tilfeller kan politiet hjelpe deg ut av en vanskelig og fastlåst situasjon. Sammen med samfunnets øvrige hjelpeapparat kan vi finne løsninger som gjør at både du og den som utøver vold mot deg får hjelp.

Slik anmelder du

 • Ta kontakt med politiet og avtal tidspunkt for oppmøte på nærmeste politistasjon eller lensmannskontor
 • Du kan enten levere anmeldelsen skriftlig eller muntlig.
 • Leverer du en muntlig anmeldelse, så skrives den ned at en politiansatt før du undertegner den.
 • Er du utsatt for vold eller mishandling fra en av dine nærmeste, har du rett til en kostnadsfri samtale med en bistandsadvokat

Kontakt lokalt politi

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.

Plikt til å hjelpe

Alle som kjenner til eldre som blir utsatt for vold har plikt til å melde i fra til rette myndighet, som regel politiet. Det gjelder også ansatte i yrker med lovpålagt taushetsplikt, som for eksempel helsevesen og skolevesen.

Ifølge helsevesenet kan konsekvensene for eldre som utsettes for vold og overgrep være flere:

 • dårlig selvbilde
 • angst- og søvnproblemer
 • konsentrasjonsproblemer og dårlig hukommelse
 • stort forbruk av medisiner og alkohol
 • frykt
 • skyld- og skamfølelser
 • isolasjon
 • indre og ytre fysiske skader
 • redusert livskvalitet og levetid, sammenlignet med andre

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep, annet? Ring oss – vi kan gi deg veiledning om hvordan du kan anmelde og vil støtte deg gjennom en rettsprosess.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte