Skjema for forliksklage

Behandling av saker og unntak

Forliksrådet behandler bare sivile saker, ikke straffesaker. Som hovedregel skal alle sivile saker behandles i forliksrådet før en eventuell behandling i tingretten. Enkelte sakstyper er likevel unntatt.

Eksempler på saker som forliksrådet ikke behandler (listen er ikke uttømmende):

 • Tvister om leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland, Trøndelag. Slike saker skal Husleietvistutvalget behandle.
 • Tvister om usaklig oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold.
 • Saker mot offentlig myndigheter, institusjoner eller statsansatte, med mindre saken kun er av privatrettslig karakter.

Før du sender inn forliksklagen, bør du sende et brev med varsel til motparten.

 • Varselet skal opplyse om kravet du har og om grunnlaget for det, og at det er aktuelt å reise sak.
 • Varselet skal også be mottakeren si om vedkommende er enig eller uenig i kravet.
 • Det skal opplyses om at det er aktuelt å ta ut sak for forliksrådet dersom kravet ikke blir gjort opp.

Dersom du ikke sender slik varsel, kan det få betydning senere når forliksrådet skal ta stilling til sakskostnadene i saken.

Behandlingen av en sak i forliksrådet koster 1,15 rettsgebyr.

Det er du som klager som må betale dette, og beløpet innkreves etter at saken er avsluttet.

Som klager kan du kreve å få erstattet dette beløpet av klagemotparten dersom du vinner saken.

Regelverk på lovdata.no

En sak i forliksrådet starter med en forliksklage. Du kan utforme din egen forliksklage eller benytte standardskjema. Du kan ha vedlegg til standardskjemaet hvis du ønsker det. Trenger du hjelp til å fylle ut forliksklagen, kan du henvende deg til forliksrådets sekretariat.

Forliksklagen må inneholde følgende informasjon:

 • Hvilket forliksråd som skal behandle saken. Som hovedregel skal en sak behandles av forliksrådet i den kommunen hvor klagemotparten bor, men det finnes unntak.
 • Navn og adresse på partene, og eventuelt navn og adresse til prosessfullmektig og stedfortreder.
 • En beskrivelse av kravet og en begrunnelse for hvorfor du mener du har et slikt krav mot klagemotparten.
 • Hvis du ønsker en dom for kravet, må du skrive en påstand som viser det resultatet du ønsker i dommen.
 • Hvis du også krever fraværsdom, må dette gå klart frem av forliksklagen.
 • Du må signere forliksklagen.
 • Du bør også legge ved en kopi av dokumenter som begrunner kravet ditt.

 1. Hovedkrav
  Her fører du opp det hovedbeløpet som du mener klagemotparten skylder deg. Hvis du krever forsinkelsesrente fra forfallsdato og frem til forliksklagens dato, kan du føre opp dette.
 2. Kostnader ved utenrettslig inndriving
  Her kan du føre opp eventuelle kostnader til inndriving før forliksklagen. Den som inndriver sitt eget krav kan kreve erstattet 1/10 av inkassosatsen for skriftlig purring, 1/10 av inkassosatsen for inkassovarsel og 3/10 av inkassosatsen for betalingsoppfordring.
 3. Sakskostnader før denne forretningen
  Dersom du tidligere er tilkjent sakskostnader for utleggsforretning eller lignende, kan du føre opp dette beløpet her.
 4. Rettsgebyr for utleggsforretningen
  Denne er normalt lite aktuell.
 5. Sakskostnader
  Her kan du føre opp gebyret for behandlingen i forliksrådet. Videre kan du føre opp inntil 4 x rettsgebyret for utgifter til nødvendig rettshjelp. Utgiftene bør dokumenteres. Utgifter i forbindelse med rettsmøte kan også føres opp her.

Kontakt forliksrådets sekretariat for hjelp og veiledning.

Du vil normalt ikke motta en bekreftelse fra forliksrådet på at saken din er mottatt hos dem.

Det tar minst fire uker før du kan forvente å motta brev fra forliksrådet. Dette vil typisk være: