Skjema for forliksklage

Hvilke saker behandler forliksrådet?

Forliksrådet behandler bare sivile saker, ikke straffesaker. Sivile saker blir også kalt tvistemål. Som regel blir alle sivile saker behandlet i forliksrådet. Deretter kan de bli sendt til tingretten.

Eksempler på saker som forliksrådet ikke behandler:

 • tvister om leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag – slike saker skal Husleietvistutvalget behandle
 • tvister om usaklig oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold
 • saker mot offentlige myndigheter, institusjoner eller statsansatte

Forliksrådet behandler likevel saker mot offentlige myndigheter, institusjoner eller statsansatte hvis saken bare gjelder privatrett.

Send et brev med varsel til motparten før du sender inn forliksklagen.

 • I varselet informerer du om kravet og om grunnlaget for kravet.
 • Du ber mottakeren si om han eller hun er enig eller uenig i kravet.
 • Du skriver også at det kan bli tatt ut sak for forliksrådet hvis motparten ikke gjør opp for seg.

Vi oppfordrer deg til å sende varselet. Dersom du ikke sender varselet, kan det få betydning senere når forliksrådet skal ta stilling til sakskostnadene i saken.

Behandlingen av en sak i forliksrådet koster 1,15 rettsgebyr (lovdata.no).

Det er du som klager som må betale dette. Du betaler etter at saken er avsluttet.

Du kan kreve å få dette beløpet dekket av motparten dersom du vinner saken.

En sak i forliksrådet starter med en forliksklage. Du kan bruke skjemaet for forliksklage (170 kB) eller du kan skrive din egen.

I forliksklagen må du ha med dette:

 • Skriv hvilket forliksråd som skal behandle saken. Som regel blir en sak behandlet av forliksrådet i den kommunen hvor motparten bor.
 • Før opp partenes navn og adresse. Hvis en prosessfullmektig eller stedfortreder fører saken din for deg, skal hans eller hennes navn og adresse også føres opp.
 • Beskriv kravet. Begrunn hvorfor du mener du har et slikt krav mot motparten.
 • Hvis du ønsker en dom for kravet: Skriv en uttalelse som viser det resultatet du ønsker i dommen. Dette kaller vi en påstand.
 • Hvis du også krever fraværsdom, må det komme klart frem. En fraværsdom vil si at forliksrådet gir en dom når motparten til en klage ikke sender inn tilsvar til forliksrådet, eller ikke møter opp i rettsmøtet.
 • Skriv under på forliksklagen.
 • Legg gjerne ved en kopi av dokumenter som begrunner kravet ditt.

Trenger du hjelp til å skrive forliksklagen? Kontakt forliksrådets sekretariat.

1. Hovedkrav

Her fører du opp det hovedbeløpet som du mener klagemotparten skylder deg. Krever du forsinkelsesrente fra datoen beløpet forfalt og frem til forliksklagens dato? Da kan du føre opp det også.

2. Kostnader ved utenrettslig inndriving

Her kan du føre opp kostnadene ved å drive inn kravet frem til nå. Driver du inn kravet selv? Da kan du kreve å få erstattet

 • 1/10 av inkassosatsen for skriftlig purring
 • 1/10 av inkassosatsen for inkassovarsel og
 • 3/10 av inkassosatsen for betalingsoppfordring

3. Sakskostnader før denne forretningen

Har du betalt sakskostnader tidligere i saken, for eksempel i forbindelse med en utleggsforretning? Da kan du føre opp dette beløpet her.

4. Rettsgebyr for utleggsforretningen

Vanligvis trenger du ikke føre opp noe her.

5. Sakskostnader

Her kan du føre opp gebyret for behandlingen av saken i forliksrådet. Du kan også føre opp et beløp for utgiftene til rettshjelp. Beløpet kan være inntil fire ganger større enn rettsgebyret (lovdata.no). Du bør dokumentere utgiftene. Utgiftene i forbindelse med rettsmøtet kan også føres opp her.

Du kan ha vedlegg til skjemaet hvis du ønsker det.

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet? Kontakt forliksrådets sekretariat.

Send forliksklagen til forliksrådet som skal behandle saken. Som regel er dette forliksrådet i den kommunen hvor motparten bor.

Du vil som regel ikke få en bekreftelse fra forliksrådet på at de har mottatt saken din.

Det tar vanligvis minst fire uker før du får svar fra forliksrådet. Svaret vil ofte være