Midlertidig sikring innebærer at den som avgjørelsen retter seg mot, må gjøre eller unnlate å gjøre noe inntil spørsmålet er avklart og andre eventuelt har fått dekning for sine krav.

To typer midlertidig sikring

  • Arrest er midlertidig sikring av et pengekrav.
  • Midlertidig forføyning er midlertidig sikring av krav på annet enn penger.

Eksempler på midlertidig forføyning kan være:

  • utlevering av verdipapirer
  • utkastelse fra fast eiendom
  • ta ut en gjenstand fra saksøktes besittelse
  • kutte et tre
  • få tilgang til en leilighet for utbedring av skader

Midlertidig sikring besluttes av tingretten

Både arrest og midlertidig forføyning besluttes av tingretten. Ett unntak gjelder for Oslo hvor Oslo byfogdembete behandler sakene.

Ta kontakt med tingretten om du har spørsmål om midlertidig sikring eller om du ønsker å stille sikkerhet for å unngå den midlertidige sikringen.

Les mer om midlertidig sikring, hvordan kravet fremsettes, kostnader, virkningen av midlertidig sikring og tingrettens saksbehandling (domstol.no).

Arrest - saksbehandling og klagerett

Når tingretten har avsagt en kjennelse om arrest, overlater den som regel gjennomføringen av arresten til namsmannen.

Tingretten kan angi konkrete eiendeler som namsmannen skal ta arrest i hos den saksøkte. Har tingretten ikke angitt noen eiendeler, bestemmer namsmannen selv hvilke eiendeler det skal tas arrest i.

Når det er besluttet arrest i en eiendel, sørger namsmannen for at det etableres rettsvern. I de fleste tilfeller forkynner også namsmannen kjennelsen om arrest for den saksøkte.

Selv om namsmannen har besluttet arrest i saksøktes eiendeler, er arrestsaken formelt sett ikke avsluttet før den er bortfalt, opphevet eller avsluttet.

Saksøker kan begjære utvidelse av arresten inntil arrestsaken er bortfalt,
opphevet eller avsluttet. Dette er aktuelt dersom saksøker mener at kravet ikke er tilstrekkelig sikret gjennom de eiendelene det er tatt arrest i. Saksøker må fremsette begjæring om utvidelse av arrest overfor namsmannen som gjennomfører arresten.

Har du innvendinger mot kjennelsen om arrest, må du fremme klage overfor tingretten. Det samme gjelder dersom du ønsker etterfølgende muntlige forhandlinger.

Mer om hvordan å klage på tingrettens avgjørelse (domstolene.no)

Alle som rammes kan klage på namsmannens avgjørelser og handlemåte under arrestsaken. Du kan klage helt frem til arresten er bortfalt, opphevet eller avsluttet.

Er du saksøker kan du for eksempel påklage namsmannens beslutning om ikke å frata saksøkte rådigheten over en eiendel det er tatt arrest i. Er du saksøkte kan du for eksempel påklage namsmannens saksbehandling.

Klagefristen er begrenset dersom du vil klage på valg av arrestgjenstand. En slik klage må du sette frem innen en måned etter at du ble informert om arresten.

Når du klager må du underskrive klagen, og underskriften må være original. Namsmannen godtar ikke elektronisk signatur. Du må derfor sende klagen per post eller levere den på namsmannen sitt kontor. Sender du klage per e-post eller faks vil den ikke bli behandlet.

Midlertidig forføyning - saksbehandling og klagerett

Når tingretten har avsagt en kjennelse om midlertidig forføyning, kan de overlate gjennomføringen til namsmannen.

Retten skal ta stilling til om saksøker kan utføre handlingen eller om namsmannen skal utføre handlingen. Skal namsmannen utføre handlingen, må dette fremgå tydelig av kjennelsen. Er dette tilfelle
sørger namsmannen for gjennomføringen.

Gjennomføringen av den midlertidige forføyningen skal skje straks saksøker begjærer det. Dersom namsmannen skal sørge for gjennomføringen, iverksetter namsmannen nødvendige tiltak umiddelbart etter å ha fått kjennelsen.

Har du innvendinger mot kjennelsen om midlertidig forføyning, må du fremme disse overfor tingretten. Det samme gjelder dersom du ønsker etterfølgende muntlige forhandlinger.

Mer om midlertidig forføyning (domstol.no).

Alle som rammes kan klage på namsmannens avgjørelser og handlemåte under den midlertidige forføyningen.

Du kan klage helt frem til den midlertidige forføyningen er bortfalt, opphevet eller avsluttet.

Når du klager må du underskrive klagen og underskriften må være original.

Namsmannen godtar ikke elektronisk signatur. Du må derfor sende klagen per post eller levere den på namsmannen sitt kontor. Sender du klage per e-post eller faks vil den ikke bli behandlet.

Klagen fremsetter du for namsmannen.