Både virksomheter og privatpersoner kan tipse

 • Virksomheter som omsetter slike stoffer plikter å rapportere om mistenkelige transaksjoner (kjøp/salg), eller forsøk på dette. De skal også rapportere om tyveri og betydelig og uforklarlig svinn. Selv om forholdet er anmeldt, ønsker vi at du rapporterer via tipstjenesten. Rapporteringen skal gjøres så raskt som mulig.
 • Politiet ønsker også tips fra privatpersoner om det de mener kan være ulovlig kjøp og håndtering av bombekjemikalier.
 • Du kan tipse på nett eller du kan ringe inn til Nasjonalt kontaktpunkt ved Kripos på telefon 23 20 80 10.
 • Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos. Legger du inn din e-postadresse i tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.

Kjemikaliene som omfattes av regelverket, er delt inn i to kategorier. Den første kategorien omfatter stoffer som privatpersoner ikke lenger har lov til å innføre, ha tilgjengelig, eie eller håndtere. Den andre kategorien omfatter stoffer som er lovlig å kjøpe, også for privatpersoner.

Mistenkelige transaksjoner, tyveri og betydelig og uforklarlig svinn skal rapporteres for begge kategoriene.

Kategori 1)

 • hydrogenperoksid over 12 vektprosent
 • nitrometan over 30 vektprosent (25 volumprosent)
 • salpetersyre over 3 vektprosent
 • kaliumklorat over 40 vektprosent
 • kaliumperklorat over 40 vektprosent
 • natriumklorat over 40 vektprosent
 • natriumperklorat over 40 vektprosent
 • ammoniumnitrat med 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat

 Kategori 2)

 • heksamin
 • svovelsyre
 • aceton
 • kaliumnitrat
 • natriumnitrat
 • kalsiumnitrat
 • kalsiumammoniumnitrat
 • aluminiumpulver
 • magnesiumpulver
 • magnesiumnitrat heksahydrat

Etter terrorangrepene i London og Madrid utarbeidet EU en handlingsplan mot terrorisme, og det er utviklet et felles europeisk regelverk (forordning 98/2013) som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer.

I Norge trådte forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver i kraft 15. juni 2015.

Hovedformålet med regelverket er å begrense privatpersoners tilgang til kjemikalier som kan misbrukes til fremstilling av eksplosiver og hjemmelagde bomber.