Slik gjør du

Overgangsbestemmelser

Alle vaktforetak som per 31.12.2017 hadde tillatelse til å utføre ervervsmessig vaktvirksomhet og  ønsket å fortsette, måtte søke om ny tillatelse etter nye regler fra 1.1.2018, jf. vaktvirksomhetslovens paragrafer 2 og 3.

Søknad måtte være sendt senest 1.1.2018 til politidistriktet der virksomheten skulle utøves.

På grunn av stor arbeidsmengde i politidistriktene kan vaktvirksomhetene fortsette inntil søknaden er avgjort.

Dersom virksomheten søkte om godkjenning for å utdanne personer i lesagertejester eller tjenester for verditransport innen 1.1.2018, kunne de starte opplæringen i en overgangsperiode frem til 1.6.2018 eller inntil søknaden var behandlet av politiet. Utdanningen måtte være i tråd med planen det var søkt om godkjenning for. Politidistriktene skulle ha ferdigbehandlet alle søknadene innen 1.6.2018.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt overgangsbestemmelser i forbindelse med de nye utdanningskravene, jf. vaktvirksomhetsforskriften paragraf 51.

Til gjennomføring av vaktvirksomhetsloven og forskriften fastsettes følgende overgangsregler:

a) Inntil paragraf 7 til paragraf 15 trer i kraft gjelder forskrift 25. mai 2004 nr. 787 paragraf 5.

b) For vektere som har gjennomført vekterutdanning før 1. januar 2018 gjelder bare krav om regodkjenning etter paragraf 11 og paragraf 12.

c) For ordensvakter som har gjennomført ordensvaktkurs og vekterkurs trinn 1 og 3 fra før 1. januar 2018 gjelder bare krav om regodkjenning etter paragraf 11. Kravet om regodkjenning etter paragraf 11 gjelder fra ikrafttredelsen av paragraf 8 tredje ledd og paragraf 9 andre ledd.

d) Virksomhet som per 1. april 2011 driver opplæring i vakttjenester med godkjenning fra Politidirektoratet skal søke tillatelse etter vaktvirksomhetsloven før 1. oktober 2011. Virksomheten kan fortsette inntil søknaden er avgjort.

e) Vaktvirksomhetsloven får virkning for egenvakthold fra 1. april 2012. Søknad om tillatelse til å utøve egenvakthold skal fremsettes før 1. oktober 2011.

f) Søknadsgebyr etter paragraf 46 betales etterskuddsvis når Politidirektoratet har fastsatt gebyrets størrelse etter paragraf 48.

g) Kravet til legitimasjonskort utformet etter paragraf 30 gjelder for vektere som utdannes eller regodkjennes etter denne forskriften.