Nye utdanningskrav

Fra 1.1.2018 blir det nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet, med bakgrunn i endringer i vaktvirksomhetloven og vaktvirksomhetforskriften. På grunn av de nye reglene er det fastsatt ny kursplan for vektere og nye læreplaner for vekterutdanning, verditransport, ledsagertjeneste, instruktøropplæring og begrenset ordensvaktopplæring.

Endringer for vaktforetak, egenvakthold og instruktører:

 • Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å utøve ervervsmessig vaktvirksomhet og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1.1.2018 etter nye regler.
 • Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å drive opplæring i vakttjenester og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1.1.2018 etter nye regler.
 • Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører må fra og med 1.1.2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.
 • Alle virksomheter som har fått godkjent egenvakthold og ordensvakter av politiet må søke om ny tillatelse før 01.01.2018 etter nye regler.

Mer om utdannigskrav

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt overgangsbestemmelser i forbindelse med de nye utdanningskravene, jf. vaktvirksomhetsforskriften § 51.

"Til gjennomføring av vaktvirksomhetsloven og forskriften fastsettes følgende overgangsregler:

a) For vektere som har vekterutdanning fra før §§ 7 til 15 trådte i kraft gjelder bare krav om regodkjenning etter § 11 og § 12.

b) For ordensvakter som har ordensvaktkurs og vekterkurs trinn 1 og 3 fra før §§ 7 til 15 trådte i kraft gjelder bare krav om regodkjenning etter § 11.

c) Ordensvakter skal ha gjennomført utdanningskravene i §§ 8 til 10 innen seks måneder etter ikrafttredelsen. For ordensvakter som har godkjenning fra politiet er fristen seks måneder etter at godkjenningen utløper.

d) Kravet til legitimasjonskort utformet etter § 30 gjelder for vektere som utdannes eller regodkjennes etter denne forskriften."

Med bakgrunn i de nye reglene om utdanningskrav må alle vaktforetak søke politiet om nye tillatelser.

Vaktforetak – tillatelse til utøvelse av ervervsmessig vaktvirksomhet

Alle vaktforetak som per 31.12.2017 har tillatelse til utføre ervervsmessig vaktvirksomhet og som ønsker å fortsette, må søke om ny tillatelse til å utøve vaktvirksomhet etter nye regler som trer i kraft fra 1.1.2018, jf. vaktvirksomhetslovens §§ 2 og 3.

Søknad fremsettes senest 1.1.2018 til politidistriktet der virksomheten skal utøves. Foretaket kan fortsette vaktvirksomheten inntil søknaden er avgjort, men ikke utover 1.6.2018. De respektive politidistrikt skal ha ferdigbehandlet søknadene innen 1.6.2018.

Foretak – tillatelse til å drive opplæring i vakttjenester

Foretak som per 31.12.2017 driver opplæring i vakttjenester med tillatelse fra Politidirektoratet må søke politiet om ny utdanningstillatelse før 1.1.2018, jf. vaktvirksomhetslovens §§ 2 og 3.

Søknad fremsettes senest 1.1.2018 til politidistriktet der opplæringsvirksomheten skal utøves. Foretaket/virksomheten kan fortsette opplæring i vakttjenester inntil søknaden er avgjort, men ikke utover 1.6.2018. De respektive politidistrikt skal ha ferdigbehandlet søknadene innen 1.6.2018.

Vektere

Vektere som har gjennomført vekterutdanning og er godkjent som vekter per 31.12.2017 kan fortsette som vekter i 2018. For disse gjelder kun krav om regodkjenning, jf. vaktvirksomhetsforskriftens § 51 bokstav a).

Nye vektere

Kandidater som starter sin utdanning før 1.1.2018 må være ferdige med utdanningen innen 1.4.2018. Etter 1.1.2018 går undervisning etter nye læreplaner. Tilsvarende frister gjelder for tilleggsutdanning innen verditransport og ledsagertjeneste.

Ordensvakter i egen regi/egenvakthold - ansatt direkte hos et utested

For ordensvakter er det fra 1.1.2018 krav om begrenset ordensvaktopplæring etter ny læreplan, jf. vaktvirksomhetsforskriftens § 8 tredje ledd, jf. § 9 andre og tredje ledd.

Overgangsordninger er angitt i vaktvirksomhetsforskriftens § 51 bokstav c) som bestemmer at "ordensvakter skal ha gjennomført utdanningskravene i §§ 8 til 10 innen seks måneder etter ikrafttredelsen. For ordensvakter som har godkjenning fra politiet er fristen seks måneder etter at godkjenningen utløper."

Ledsagertjeneste og verditransporttjeneste

Virksomheter som har søkt godkjenning for å gjennomføre utdanning i ledsagertjeneste og/eller verditransporttjeneste innen 01.01.2018, kan starte opp med dette i en overgangsperiode frem til 01.06.2018 eller inntil søknaden er behandlet av politiet. Utdanningen må gjennomføres i henhold til planen det er søkt politiet godkjenning for. De respektive politidistrikt skal ha ferdigbehandlet søknadene innen 01.06.2018.

Undervisningstimer i læreplanene er timer på 60 minutter.

Kursplan – grunnutdanning for vektere (24 kB) (PDF)

Læreplan – nasjonal grunnutdanning for vektere (PDF)

Læreplan – tilleggsutdanning verditransport (852 kB) (PDF)

Læreplan – tilleggsutdanning ledsagertjeneste (910 kB) (PDF)

Læreplan - for instruktøropplæring for vektere (505 kB) (PDF)

Læreplan - begrenset ordensvaktopplæring. Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at gammel ordning skal gjelde for opplæring av ordensvakter.

 • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgseksamen
 • Flervalgeksamen skal avlegges hos godkjent opplæringsforetak med en sensor og minimum 1 eksamensvakt til stede
 • Eksamen gjennomføres på PC på stedet (ikke medbrakt)
 • Kandidatene må legitimere seg før eksamen starter
 • Muntlig eksamen skal gjennomføres med 2 sensorer/instruktører
 • Ved stryk på flervalgeksamen, har kandidaten rett til å få et forsøk til. Det er kursleverandør sitt ansvar å tilby dette
 • Klage på eksamensresultat flervalg rettes til Fagråd for vaktvirksomhet.
 • Behov for særskilt tilrettelegging må meldes inn i god tid før eksamen (ved utdanningsstart), skal underbygges av legeerklæring.
 • De som blir tatt for juks skal ekskluderes fra videre forsøk og skal ikke gis mulighet for ny eksamen.
 • Pauser/toalettbesøk som skjer utenfor eksamensrom og skal gjøres med følge fra eksamensvakt.
 • Kvittering for innbetalt gebyr og legitimasjon fremlegges
 • Hjelpemidler ikke tillatt

Teorieksamen

Flervalgsoppgave: Omfang: 4 timer og minimum 80 spørsmål. Krav til bestått/ikke bestått: minimum 80 % riktige svar. Databasen retter prøven og automatisk tilbakemelding gis.

Flervalgsoppgaven må være bestått før muntlig eksamen kan avlegges.

Muntlig eksamen

Omfang: 2 timer med caseoppgave innen to fagområder. 1 time forberedelse og 1 time muntlig eksamen med to sensorer, fortløpende innkalling.

Krav til bestått/ikke bestått: Kandidaten har oppnådd læringskrav etter læreplanen og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

For alle eksamener i vekterutdanningen gjelder: Maksimum to forsøk på flervalgsoppgave, ett forsøk på muntlig: Dersom kandidaten stryker er kravet at ny utdanning er gjennomført før eksamen kan avlegges igjen.

Det er utarbeidet mal for kursbevis for vekterutdanning. Den enkelte opplæringsbedrift bestiller mal for kursbevis hos Wittusen & Jensen.

Kontaktperson:

Pål Kristiansen jr
Salgssjef
M: +47 46 50 97 64

–––––––––––
Wittusen & Jensen
Skullerud Park
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

T: +47 22 90 20 00

Søke om tillatelse til vaktvirksomhet

Alle som ønsker å etablere et foretak som skal drive ervervsmessig vaktvirksomhet eller opplæring av vektere, ordensvakter, tilleggsutdanning verditransport og ledsagertjeneste trenger tillatelse fra politiet.

Søknadsskjema - drive vaktvirksomhet og opplæring

Fyll ut søknadsskjema og skriv ut for signering. Sendes helst elektronisk (dokumentet skannes og sendes på e-post). Du sender søknaden til politidistriktet der virksomheten drives.

Saksbehandlingstid

Tiden det tar å behandle søknaden din, avhenger av hvilken type søknad det gjelder, om søknaden og vedlegg er riktig utfylt, og kapasiteten ved instansen som behandler søknaden.

Gebyr

Det blir sendt ut faktura for gebyr. Behandlingsgebyret må betales før søknaden behandles. Gebyret betales ikke tilbake ved avslag.

Oversikt over gebyrer

Send årsrapport til politiet

Innen utløpet av mars hvert år skal det sendes skriftlig (helst elektronisk) rapport til politidistriktet med redegjørelse for vaktselskapet.

Hva menes med ervervsmessig vaktvirksomhet?

Virksomhet som går ut på å utføre vakttjenester mot vederlag.

Hva menes med egenvakthold?

Vakttjeneste på egen privat eiendom og vakttjeneste utført av egne ansatte på statlige og kommunale eiendommer.

Hva menes med vakttjenester?

Tjenester der det ved bruk av vektere, TV-overvåking, elektronisk overvåking eller på annen måte utføres:

 • tilsyn med privat eller offentlig område
 • kontrolltjenester, ledsagertjenester eller verditransporter
 • mottak/behandling av alarmsignaler fra alarmanlegg eller utrykning etter slike signaler etter avtale
 • vakttjenesteopplæring

Vandelskrav

Personer med vesentlig innflytelse på virksomhetens drift (innehaver, daglig leder, styremedlem) må ha tilfredsstillende vandel, jf. vaktvirksomhetsloven § 3, jf. vaktvirksomhetsforskriften §§ 4, 5 og 6.Vektere og andre som har oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, må ha tilfredsstillende vandel.Det kan kreves uttømmende og utvidet politiattest

Kontroll med utøvelse av vaktvirksomhet

Hvert år skal politiet kontrollere at virksomheten drives i samsvar med lover og regler. Dette skjer gjennom administrative kontroller og besøkskontroller. Det utarbeides kontrollrapporter om resultatet av kontrollen.

Politiet kan trekke tilbake tillatelsen til å drive ervervsmessig vaktvirksomhet dersom driften er i strid med loven eller øvrige krav til å drive vaktvirksomhet

Vekteropplæring

Virksomheter som skal drive opplæring i vakttjenester, må være godkjent av politiet (og ha tillatelse til å drive ervervsmessig vaktvirksomhet). Opplæringsprogram og instruktører skal også være godkjent av politiet.

Fra 1. januar 2018 vil det gjelde nye regler for opplæring i vakttjenester. Det vil medføre endringer i opplæringens innhold, omfang, eksamensordning og godkjenning.

Vaktforetak som har godkjenning til å drive opplæring, vil måtte søke på nytt innen 1. januar 2018. Vektere som har gjennomført dagens opplæring, må ikke gjennomføre ny opplæring, men regodkjennes etter de nye reglene.

Ordensvaktopplæring

Krav til ordensvakt

For ordensvakter som er ansatt i et vaktselskap og skal utføre tjenester hos selskapets kunder er det fra 1. januar 2018 krav om vekteropplæring etter ny læreplan, jamfør vaktvirksomhetsforskriftens kapittel 3.

For ordensvakter ved egenvakthold er det fra 1. januar 2018 krav om begrenset ordensvaktopplæring etter ny læreplan, jamfør vaktvirksomhetsforskriftens § 8 tredje ledd, jamfør § 9 andre og tredje ledd.

Det kreves fra 1.januar 2018 ordensvaktopplæring for å være ordensvakt ved egenvakthold. Ordensvakt med begrenset ordensvaktopplæring kan ikke utføre tjeneste som vekter.

Ordensvakter skal ha gjennomført utdanningskravene i vaktvirksomhetsforskriften §§ 8 til 10 innen seks måneder etter ikrafttredelsen.

For ordensvakter som har godkjenning fra politiet er fristen seks måneder etter at godkjenningen utløper. Politiet kan med hjemmel i serveringsloven § 16 gi pålegg om ordensvakt. Krav til utdanning for ordensvakt følger av vaktvirksomhetsforskriften.

Store arrangementer - krav til sikkerhet/ordensvakter

Veileder for sikkerhet ved store arrangement fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).