1. januar 2018 trådte nye regler for opplæring i vakttjenester i kraft. Det innebærer endringer i opplæringens innhold, omfang, eksamensordning og godkjenning.

Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører må fra og med 1.januar 2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.

Mer om utdannigskrav

Undervisningstimer i læreplanene er timer på 60 minutter.

Litteratur

 • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgseksamen
 • Flervalgeksamen skal avlegges hos godkjent opplæringsforetak med en sensor og minimum 1 eksamensvakt til stede
 • Eksamen gjennomføres på PC på stedet (ikke medbrakt)
 • Kandidatene må legitimere seg før eksamen starter
 • Muntlig eksamen skal gjennomføres med 2 sensorer/instruktører
 • Ved stryk på flervalgeksamen, har kandidaten rett til å få et forsøk til. Det er kursleverandør sitt ansvar å tilby dette
 • Klage på eksamensresultat flervalg rettes til Fagråd for vaktvirksomhet.
 • Behov for særskilt tilrettelegging må meldes inn i god tid før eksamen (ved utdanningsstart), skal underbygges av legeerklæring.
 • De som blir tatt for juks skal ekskluderes fra videre forsøk og skal ikke gis mulighet for ny eksamen.
 • Pauser/toalettbesøk som skjer utenfor eksamensrom og skal gjøres med følge fra eksamensvakt.
 • Kvittering for innbetalt gebyr og legitimasjon fremlegges
 • Hjelpemidler ikke tillatt

Teorieksamen

Flervalgsoppgave: Omfang: 4 timer og minimum 80 spørsmål. Krav til bestått/ikke bestått: minimum 80 % riktige svar. Databasen retter prøven og automatisk tilbakemelding gis.

Flervalgsoppgaven må være bestått før muntlig eksamen kan avlegges.

Muntlig eksamen

Omfang: 2 timer med caseoppgave innen to fagområder. 1 time forberedelse og 1 time muntlig eksamen med to sensorer, fortløpende innkalling.

Krav til bestått/ikke bestått: Kandidaten har oppnådd læringskrav etter læreplanen og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

For alle eksamener i vekterutdanningen gjelder: Maksimum to forsøk på flervalgsoppgave, ett forsøk på muntlig: Dersom kandidaten stryker er kravet at ny utdanning er gjennomført før eksamen kan avlegges igjen.

Det er utarbeidet mal for kursbevis for vekterutdanning. Den enkelte opplæringsbedrift bestiller mal for kursbevis hos Wittusen & Jensen.

Kontaktperson:

Pål Kristiansen jr
Salgssjef
M: +47 46 50 97 64

–––––––––––
Wittusen & Jensen
Skullerud Park
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

T: +47 22 90 20 00

Overgangsbestemmelser

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt overgangsbestemmelser i forbindelse med de nye utdanningskravene, jf. vaktvirksomhetsforskriften § 51.

"Til gjennomføring av vaktvirksomhetsloven og forskriften fastsettes følgende overgangsregler:

a) For vektere som har vekterutdanning fra før §§ 7 til 15 trådte i kraft gjelder bare krav om regodkjenning etter § 11 og § 12.

b) For ordensvakter som har ordensvaktkurs og vekterkurs trinn 1 og 3 fra før §§ 7 til 15 trådte i kraft gjelder bare krav om regodkjenning etter § 11.

c) Ordensvakter skal ha gjennomført utdanningskravene i §§ 8 til 10 innen seks måneder etter ikrafttredelsen. For ordensvakter som har godkjenning fra politiet er fristen seks måneder etter at godkjenningen utløper.

d) Kravet til legitimasjonskort utformet etter § 30 gjelder for vektere som utdannes eller regodkjennes etter denne forskriften."

Med bakgrunn i de nye reglene om utdanningskrav må alle vaktforetak søke politiet om nye tillatelser.

Alle vaktforetak som per 31.12.2017 hadde tillatelse til å utføre ervervsmessig vaktvirksomhet og som ønsket å fortsette, måtte søke om ny tillatelse til å utøve vaktvirksomhet etter nye regler  fra 1.1.2018, jf. vaktvirksomhetslovens §§ 2 og 3.

Søknad måtte fremsettes senest 01.01.2018 til politidistriktet der virksomheten skulle utøves. Foretaket kan fortsette vaktvirksomheten inntil søknaden er avgjort, men ikke utover 01.06.2018. De respektive politidistrikt skal ha ferdigbehandlet søknadene innen 01.06.2018.

Foretak som per 31.12.2017 drev opplæring i vakttjenester med tillatelse fra Politidirektoratet måtte søke politiet om ny utdanningstillatelse før 01.01.2018, jf. vaktvirksomhetslovens §§ 2 og 3.

Søknad måtte fremsettes senest 01.01.2018 til politidistriktet der opplæringsvirksomheten skal utøves. Foretaket/virksomheten kan fortsette opplæring i vakttjenester inntil søknaden er avgjort, men ikke utover 01.06.2018. De respektive politidistrikt skal ha ferdigbehandlet søknadene innen 01.06.2018.

Vektere som har gjennomført vekterutdanning og er godkjent som vekter per 31.12.2017 kan fortsette som vekter i 2018. For disse gjelder kun krav om regodkjenning, jf. vaktvirksomhetsforskriftens § 51 bokstav a).

Kandidater som starter sin utdanning før 01.01.2018 må være ferdige med utdanningen innen 01.04.2018. Etter 01.01.2018 går undervisning etter nye læreplaner. Tilsvarende frister gjelder for tilleggsutdanning innen verditransport og ledsagertjeneste.

Virksomheter som har søkt godkjenning for å gjennomføre utdanning i ledsagertjeneste og/eller verditransporttjeneste innen 01.01.2018, kan starte opp med dette i en overgangsperiode frem til 01.06.2018 eller inntil søknaden er behandlet av politiet. Utdanningen må gjennomføres i henhold til planen det er søkt politiet godkjenning for. De respektive politidistrikt skal ha ferdigbehandlet søknadene innen 01.06.2018.