Grunnutdanningen skal legge grunnlag for yrkesutøvelse som vekter. Formålet med utdannelsen er å ivareta rettssikerheten for dem som kommer i kontakt med vektere, og sikre god kvalitet på vakttjenestene. Og at vekteren skal kunne ivareta egen sikkerthet.

Hvis du ønsker å gjennomføre vekteropplæringen er det en forutsetning at du har tilfredstillende vandel for ansettelse som vekter, jf. vaktvirksomhetsloven paragraf 8.

Om vekterutdanningen

Undervisningstimer i læreplanene er timer på 60 minutter.

Litteratur

Når undervisningsinstitusjonen vil erstatte tradisjonell undervisning med nettbasert læring skal den nettbaserte læringen være bygget opp slik at studentens arbeid med e-læringsleksjonen anslås til å gi samme omfang av læringsaktivitet for kursdeltakeren som tradisjonell klasseromsundervisning.

Følgende utgangspunktet legges til grunn for denne vurderingen:

 • Når klasseromsundervisning erstattes med nettbaserte leksjoner vil en skoletime tilsvare 7 – 15 minutter med nettbaserte leksjoner.
 • Dersom andre nettbaserte læringsressurser benyttes i tillegg til nettleksjoner, vil nettleksjonene kunne ha kortere varighet enn estimert over.

Teorieksamen

Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgseksamen, som avlegges hos godkjent opplæringsforetak med en sensor og minimum 1 eksamensvakt til stede.

 • Omfang: 4 timer og minimum 80 spørsmål.
 • Krav til bestått/ikke bestått: minimum 80 % riktige svar. Databasen retter prøven og automatisk tilbakemelding gis.
 • Eksamen gjennomføres på PC på stedet.
 • Du må legitimere deg før eksamen starter, og vise kvittering for innbetalt eksamensgebyr.
 • Behov for særskilt tilrettelegging må meldes inn i god tid før eksamen (ved utdanningsstart), skal underbygges av legeerklæring.
 • Hvis du blir tatt for juks, ekskluderes du fra videre må gjøres med følge fra eksamensvakt.
 • Hjelpemidler er ikke tillatt

Flervalgsoppgaven må være bestått før muntlig eksamen kan avlegges. Ved stryk på flervalgeksamen, har du rett til å få et forsøk til. Det er kursleverandør sitt ansvar å tilby dette.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avlegges hos godkjent opplæringsforetak, og skal gjennomføres med 2 sensorer/instruktører.

 • Omfang: 2 timer med caseoppgave innen to fagområder. 1 time forberedelse og 1 time muntlig eksamen, fortløpende innkalling.
 • Krav til bestått/ikke bestått: Kandidaten har oppnådd læringskrav etter læreplanen og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

For alle eksamener i vekterutdanningen gjelder: Maksimum to forsøk på flervalgsoppgave, ett forsøk på muntlig: Dersom kandidaten stryker må hele utdanningen, både teori og praksis, gjennomføres på nytt før kandidaten kan gå opp til ny eksamen.

Den som ønsker å legge inn en klage på gjennomføring eller resultat må sende en skriftlig formell klage til det selskapet hvor eksamen er avlagt innen syv dager etter at eksamen er gjennomført.

Selskapet skal deretter, sammen med en egen skriftlig uttalelse basert på mottatt klage, sende både klagen og egen uttalelse til Politidirektoratet/Fagrådet for vaktvirksomhet for endelig avgjørelse.

Klage på eksamensresultat må sendes til Politidirektoratet innen tre uker etter avlagt eksamen, jf. vaktvirksomhetsforskriftens paragraf 10 tredje ledd.

De berørte parter vil få skriftlig beskjed om hvilken avgjørelse som er tatt med begrunnelse.

Etter endt utdanning vil du motta et kursbevis.

Det er utarbeidet mal for kursbevis for vekterutdanning. Den enkelte opplæringsbedrift bestiller mal for kursbevis hos Wittusen & Jensen

Wittusen & Jensen
Skullerud Park
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

T: +47 22 90 20 00

Søknad om dispensasjon

Politidirektoratet skal etter søknad gi dispensasjon fra kravet om vekterutdanning til personer som har fullført politiutdanning eller som er under politiutdanning og har fullført minst ett år av denne.  Vi har ikke noe eget skjema for slik søknad, og det stilles heller ingen formkrav til denne, men det må fremgå av brevet at det søkes dispensasjon. Videre må det dokumenteres at:

 • utdanning er gjennomført eller påbegynt
 • eventuelt må det fremlegges dokumentasjon på ansettelse som polititjenestemann.

For studenter på første året av utdanningen vil ikke dispensasjon gis før det er dokumentert at året er gjennomført og bestått.

Søknad om dispensasjon må sendes Politidirektoratet på e-post: politidirektoratet@politiet.no eller per post.

Dersom utdanningen er tatt i annen EØS-stat, må det fremlegges oversatt dokumentasjon på utdanningen. I tillegg må det fremlegges bekreftelse på at utdanningen er offentlig godkjent i den andre EØS-staten.

Spørsmål om fritak fra kurs for å være ordensvakt må rettes lokalt politidistrikt. Det er de som godkjenner søknad om dispensasjon fra opplæringskravet for ordensvakter.

Politidirektoratet kan etter søknad godkjenne utenlandsk vekterutdanning. Slik godkjenning gir adgang til å utføre tjeneste på samme vilkår som norske vektere. Vilkår for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat fremgår av vaktvirksomhetsforskriften kapittel 5.

Vi har ikke noe eget skjema for slik søknad, og det stilles heller ingen formkrav til denne, men det må fremgå av brevet at det søkes godkjenning. For at Politidirektoratet skal kunne vurdere søknaden, må du legge ved:

 • dokumentasjon på utdannelse
 • hvilke kurs eller fag som har inngått i utdanningen
 • bekreftelse på at utdanningen er offentlig godkjent i den andre staten
 • dokumentasjon på oppgitt nasjonalitet.

Søknad om godkjenning må sendes Politidirektoratet  på e-post: politidirektoratet@politiet.no eller per post.

Politidirektoratet kan stille krav om utligningstiltak som vilkår for godkjenningen. Det innebærer at det kan pålegges tilleggsopplæring dersom utenlandsk utdanning avviker vesentlig fra den utdanningen som kreves i Norge. Personer som får godkjent sin utenlandske utdanning må uansett gjennomføre den delen av norsk utdanning som går på introduksjon til vekterbransjen, HMS og norsk regelverk. For oversikt over innholdet i lærerplanen for norske vektere.

Det kan også stilles krav om at vedkommende må beherske språk som gjør det mulig å kommunisere med publikum og offentlige myndigheter. Politidirektoratet har stilt krav om at vedkommende må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på tilfredsstillende måte.

For å arbeide som vekter i Norge, kreves tilfredsstillende vandel. Det må derfor fremlegges vandelsattest fra tidligere hjemland ved ansettelse, eventuelt fra Norge dersom botiden er lang nok.

Overgangsbestemmelser

Vektere som har gjennomført vekterutdanning og er godkjent som vekter per 31.12.2017 kan fortsette som vekter i 2018. For disse gjelder kun krav om regodkjenning, jf. vaktvirksomhetsforskriftens paragraf 51 bokstav a).

Personer må imidlertid

 • dokumentere gjennomført vekterutdanning etter gammel ordning og datidens krav
 • ha jobbet som vekter de siste fem år før 01.01.2018.

Forvaltningspraksis ved forrige endring av lov og forskrift om vekterutdanningen tilsier at det er krav om at personen har jobbet som vekter de siste fem år før 01.01.2018. Dette for å sikre at personer som har tatt vekterutdanning etter gammel ordning har oppretthold sine kunnskaper i vekteryrket. Det samme forhold gjelder fortsatt på nåværende tidspunkt og derfor opprettholdes denne praksis. Dette også hensett til tiden som er gått siden de gamle vekterutdanningene ble gjennomført.

Kandidater som starter sin utdanning før 01.01.2018 må være ferdige med utdanningen innen 01.04.2018. Etter 01.01.2018 går undervisning etter nye læreplaner. Tilsvarende frister gjelder for tilleggsutdanning innen verditransport og ledsagertjeneste.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt overgangsbestemmelser i forbindelse med de nye utdanningskravene, jf. vaktvirksomhetsforskriften paragraf 51.

Til gjennomføring av vaktvirksomhetsloven og forskriften fastsettes følgende overgangsregler:

a) Inntil paragraf 7 til paragraf 15 trer i kraft gjelder forskrift 25. mai 2004 nr. 787 paragraf 5.

b) For vektere som har gjennomført vekterutdanning før 1. januar 2018 gjelder bare krav om regodkjenning etter paragraf 11 og paragraf 12.

c) For ordensvakter som har gjennomført ordensvaktkurs og vekterkurs trinn 1 og 3 fra før 1. januar 2018 gjelder bare krav om regodkjenning etter paragraf 11. Kravet om regodkjenning etter paragraf 11 gjelder fra ikrafttredelsen av paragraf 8 tredje ledd og paragraf 9 andre ledd.

d) Virksomhet som per 1. april 2011 driver opplæring i vakttjenester med godkjenning fra Politidirektoratet skal søke tillatelse etter vaktvirksomhetsloven før 1. oktober 2011. Virksomheten kan fortsette inntil søknaden er avgjort.

e) Vaktvirksomhetsloven får virkning for egenvakthold fra 1. april 2012. Søknad om tillatelse til å utøve egenvakthold skal fremsettes før 1. oktober 2011.

f) Søknadsgebyr etter paragraf 46 betales etterskuddsvis når Politidirektoratet har fastsatt gebyrets størrelse etter paragraf 48.

g) Kravet til legitimasjonskort utformet etter paragraf 30 gjelder for vektere som utdannes eller regodkjennes etter denne forskriften.