Grunnutdanningen er grunnlaget for å kunne jobbe som vekter. Formålet med utdanningen er å ta vare på rettssikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere. Utdanningen skal også sikre god kvalitet på vakttjenestene. I tillegg skal vekteren kunne sørge for egen sikkerhet.

Hvis du ønsker å ta vekteropplæringen, må du ha tilfredsstillende vandel for å bli ansatt som vekter, jf. vaktvirksomhetsloven paragraf 8.

Om vekterutdanningen

Når undervisningsinstitusjonen erstatter undervisning i klasserom med læring på nett, skal læringen på nett ha samme omfang som undervisningen i klasserom. Det betyr at studentens arbeid med e-læringsleksjonen skal være av samme omfang som læringsaktiviteten for kursdeltakeren i klasserom.

Her er utgangspunktet for denne vurderingen:

 • Når undervisning i klasserom blir erstattet med leksjoner på nett, vil en skoletime tilsvare 7–15 minutter med leksjoner på nett.
 • Dersom andre læringsressurser på nett blir brukt i tillegg til nettleksjoner, kan nettleksjonene vare kortere enn 7–15 minutter.

Teorieksamen

Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgseksamen, som er en eksamen hvor du velger mellom flere alternative svar. Eksamenen blir tatt hos godkjent opplæringsforetak med en sensor og minimum én eksamensvakt til stede.

 • Omfang: 4 timer og minimum 80 spørsmål.
 • Krav til bestått / ikke bestått: minimum 80 prosent riktige svar. Databasen retter prøven og gir automatisk tilbakemelding.
 • Du gjennomfører eksamenen på pc på stedet.
 • Du må legitimere deg før eksamen starter. Du må også vise kvittering for at du har betalt eksamensgebyr.
 • Trenger du særskilt tilrettelegging, må du melde fra i god tid før eksamen (når utdanningen starter). Du må ha legeerklæring.
 • Blir du tatt for juks, ekskluderes du fra videre forsøk og får ikke mulighet til ny eksamen.
 • Pauser/toalettbesøk som skjer utenfor eksamensrommet, skal gjøres med følge fra eksamensvakt.
 • Hjelpemidler er ikke lov.

Du må bestå flervalgseksamen før du kan ta muntlig eksamen. Stryker du på flervalgeksamen, har du rett til et forsøk til. Det er leverandøren av kurset sitt ansvar å tilby et ekstra forsøk.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen tar du hos godkjent opplæringsforetak. Den blir holdt med to sensorer/instruktører til stede.

 • Omfang: Eksamenen varer i 2 timer med case-oppgave innen to fagområder. Du får 1 time til forberedelse og 1 time til muntlig eksamen. Kandidatene blir kalt inn til eksamen etter tur.
 • Krav til bestått / ikke bestått: Du fyller kravene til læring i læreplanen og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Antall forsøk

Du får to forsøk på flervalgseksamen og to forsøk på muntlig eksamen. Dette gjelder for alle eksamener i vekterutdanningen. Dersom du stryker, må du ta hele utdanningen på nytt, både teori og praksis, før du kan gå opp til ny eksamen.

Teorieksamen

Ønsker du å klage på hvordan eksamenen ble gjennomført, eller resultatet? Send en skriftlig klage til selskapet hvor eksamenen ble tatt. Du må sende klagen innen sju dager etter at du tok eksamen.

Selskapet sender deretter klagen til Politidirektoratet / Fagrådet for vaktvirksomhet. Sammen med klagen din legger selskapet ved en egen skriftlig uttalelse om klagen. Politidirektoratet / Fagrådet for vaktvirksomhet bestemmer om klagen din skal få støtte.

Klagen må sendes til Politidirektoratet innen tre uker etter at eksamenen er gjennomført, jf. vaktvirksomhetsforskriftens paragraf 10 tredje ledd.

Selskapet og du får skriftlig og begrunnet beskjed om avgjørelsen.

Muntlig eksamen

Du kan bare klage på muntlig eksamen hvis du mener at det er gjort formfeil. Det vil si at du har blitt spurt om ting som ikke er pensum.

Du får et kursbevis når du er ferdig med utdanningen.

Det er laget en mal for kursbevis for vekterutdanningen. Opplæringsbedriftene bestiller malen for kursbevis hos Wittusen & Jensen. Vekter-ID skal stå på kursbeviset.


Wittusen & Jensen
Skullerud Park
Olaf Helsets vei 5
0694 Oslo

Telefon: 22 90 20 00

Søknad om dispensasjon

Politidirektoratet gir dispensasjon fra kravet om vekterutdanning. Det gjelder for deg som har tatt politiutdanning, eller som er under politiutdanning og har fullført minst ett år. Du må søke for å få dispensasjonen. Vi har ikke et eget skjema for en slik søknad. Politidirektoratet stiller heller ingen krav til formen på søknaden, men du må gjøre det klart i brevet at du søker om dispensasjon. Du må også dokumentere at

 • utdanning er tatt eller begynt på, eller
 • at du er ansatt som politi.

Studenter på første året av utdanningen vil ikke få dispensasjon før de har dokumentert at året er gjennomført og bestått.

Send søknaden om dispensasjon til Politidirektoratet på e-post: politidirektoratet@politiet.no eller per post.

Dersom utdanningen er tatt i en annen EØS-stat enn Norge, må du legge frem oversatt dokumentasjon på utdanningen. I tillegg må du vise bekreftelse på at utdanningen er offentlig godkjent i den andre EØS-staten.

Spørsmål om fritak fra kurs for å være ordensvakt kan du stille til ditt lokale politidistrikt. Det er de lokale politidistriktene som godkjenner søknader om dispensasjon fra opplæringskravet for ordensvakter.

Politidirektoratet kan godkjenne utenlandsk vekterutdanning. Med en slik godkjenning kan du utføre tjeneste på samme vilkår som norske vektere. Vilkårene for å godkjenne yrkeskvalifikasjoner fra en annen stat finner du i vaktvirksomhetsforskriften kapittel 5.

Du må søke om å få godkjenningen. Vi har ikke et eget skjema for en slik søknad. Politidirektoratet stiller heller ingen krav til formen på søknaden, men du må gjøre det klart i brevet at du søker om godkjenning. Du må også legge ved

 • dokumentasjon på utdanning
 • hvilke kurs eller fag utdanningen hadde
 • bekreftelse på at utdanningen er offentlig godkjent i den andre staten
 • dokumentasjon på egen nasjonalitet

Søknaden sender du til Politidirektoratet  på e-post: politidirektoratet@politiet.no eller per post.

Politidirektoratet kan kreve utligningstiltak for å godkjenne utdanningen. Det vil si at Politidirektoratet kan kreve at du får tilleggsopplæring. Det gjelder dersom den utenlandske utdanningen er vesentlig forskjellig fra utdanningen i Norge. Alle som får godkjent sin utenlandske utdanning, må uansett gjennomføre den delen av norsk utdanning som handler om introduksjon til vekterbransjen, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og norsk regelverk. 

Politidirektoratet kan også kreve at du behersker språk så godt at du kan kommunisere med publikum og offentlige myndigheter. Politidirektoratet har stilt krav om at søkere må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på en tilfredsstillende måte.

For å jobbe som vekter i Norge må du ha tilfredsstillende vandel. Du må derfor vise frem vandelsattest fra det tidligere hjemlandet ditt når du blir ansatt. Har du bodd lenge nok i Norge, kan du vise frem en norsk vandelsattest.

Overgangsbestemmelser

Vektere som har gjennomført vekterutdanning og er godkjent som vekter per 31.12.2017, kan fortsette som vekter også etter 1.1.2018. For disse gjelder kun krav om regodkjenning, jf. vaktvirksomhetsforskriftens paragraf 51 bokstav a).

Du må likevel

 • dokumentere gjennomført vekterutdanning etter gammel ordning og kravene som gjalt da
 • ha jobbet som vekter de siste fem årene før 1.1.2018

Det er forvaltningspraksisen ved forrige endring av lov og forskrift om vekterutdannignen som sier at personen må ha jobbet som vekter de siste fem årene før 1.1.2018. Vi vil sikre at personer som har tatt vekterutdanning etter gammel ordning, fortsatt har kunnskapene sine om vekteryrket. Derfor opprettholder vi denne praksisen.

Kandidater som starter sin utdanning før 1.1.2018, må være ferdige med utdanningen innen 1.4.2018. Etter 1.1.2018 går undervisningen etter nye læreplaner. De samme fristene gjelder for tilleggsutdanningene innen verditransport og ledsagertjenester.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt overgangsbestemmelsene i forbindelse med de nye kravene til utdanning, jf. vaktvirksomhetsforskriften paragraf 51.

Overgangsregler:

a) Inntil paragraf 7 til paragraf 15 trer i kraft gjelder forskrift 25. mai 2004 nr. 787 paragraf 5.

b) For vektere som har gjennomført vekterutdanning før 1. januar 2018 gjelder bare krav om regodkjenning etter paragraf 11 og paragraf 12.

c) For ordensvakter som har gjennomført ordensvaktkurs og vekterkurs trinn 1 og 3 fra før 1. januar 2018 gjelder bare krav om regodkjenning etter paragraf 11. Kravet om regodkjenning etter paragraf 11 gjelder fra ikrafttredelsen av paragraf 8 tredje ledd og paragraf 9 andre ledd.

d) Virksomhet som per 1. april 2011 driver opplæring i vakttjenester med godkjenning fra Politidirektoratet skal søke tillatelse etter vaktvirksomhetsloven før 1. oktober 2011. Virksomheten kan fortsette inntil søknaden er avgjort.

e) Vaktvirksomhetsloven får virkning for egenvakthold fra 1. april 2012. Søknad om tillatelse til å utøve egenvakthold skal fremsettes før 1. oktober 2011.

f) Søknadsgebyr etter paragraf 46 betales etterskuddsvis når Politidirektoratet har fastsatt gebyrets størrelse etter paragraf 48.

g) Kravet til legitimasjonskort utformet etter paragraf 30 gjelder for vektere som utdannes eller regodkjennes etter denne forskriften.

Regodkjenning

Regodkjenningsprøve for grunndelen skal avlegges og bestås innen fire år etter bestått vektereksamen eller regodkjenningsprøve. Den enkelte virksomhet skal bidra til at ansatte vektere til enhver tid har nødvendig utdanning og kunnskap til å utføre tildelte oppgaver på forsvarlig måte.

Regodkjenningseksamen omfatter hele pensum til vekterutdanningen. Det er kun utvalgte fagområder som det tilbys undervisning i ved regodkjenning, men kandidaten er forventet å beherske hele vekterpensum. Eksamen har det samme omfanget som vektereksamen grunnutdanning. Stryker man på regodkjenningseksamen og ikke består innenfor fireårsperioden, må kandidaten ta hele utdanningen på nytt.

Vektere med dispensasjon fra kravet om vekterutdanning

Vektere som har dispensasjon fra kravet om vekterutdanning, må regodkjennes på lik linje med øvrige vektere. Regodkjenningen gjennomføres på samme måte som for øvrige vektere. Se informasjonen over. 

Regelverk på lovdata.no

Regodkjenningsprøve for tilleggsutdanning for utførelse av spesialtjeneste (verditransportjeneste og ledsagertjeneste) skal avlegges og bestås innen hvert fjerde år.

Regodkjenningseksamen omfatter hele pensum til verditransportutdanningen/ ledsagerutdanningen. Det er kun utvalgte fagområder som det tilbys undervisning i ved regodkjenning spesialtjeneste, men kandidaten er forventet å beherske hele verditransportpensum/ledsagerpensum.

Stryker man på regodkjenningseksamen og ikke består innenfor fireårsperioden, må kandidaten ta hele tilleggsutdanningen – verditransport/ledsagertjeneste på nytt.

Regelverk på lovdata.no

Vektere med fagbrev i sikkerhetsfaget oppfyller kravene til vekterutdanningens grunndel, inkludert kravene om regodkjenning med påfølgende eksamen.

Det kreves imidlertid at disse tilbys samme undervisning som ved regodkjenning grunnutdanning vekter, uten krav om eksamen, dette for å oppfylle arbeidsgivers plikter. Gjennomført regodkjenning skal dokumenteres av arbeidsgiver.

Kravet har virkning fra 1.januar 2020. Det vil si at fireårsperioden løper fra denne datoen.

Regelverk på lovdata.no

For å opprettholde sin godkjenning som instruktør i nasjonal grunnutdanning for vektere, må instruktøren delta på en årlig samling internt hos arbeidsgiveren eller foretaket.

Selskapene har selv ansvaret for å arrangere fagsamlinger og skal vise frem programmet for samlingen ved kontroll. Temaer på samlingene skal sikre at instruktørene til enhver tid er oppdaterte på vekterfagene og kompetansenivå.