Fyll ut søknadsskjema og skriv ut for signering. Sendes helst elektronisk (dokumentet skannes og sendes på e-post). Du sender søknaden til politidistriktet der virksomheten drives.

Søknadsskjema - drive vaktvirksomhet og opplæring

Saksbehandlingstid

Tiden det tar å behandle søknaden din, avhenger av hvilken type søknad det gjelder, om søknaden og vedlegg er riktig utfylt, og kapasiteten ved instansen som behandler søknaden.

Gebyr

Det blir sendt ut faktura for gebyr. Behandlingsgebyret må betales før søknaden behandles. Gebyret betales ikke tilbake ved avslag.

Oversikt over gebyrer

Hva menes med ervervsmessig vaktvirksomhet?

Virksomhet som går ut på å utføre vakttjenester mot vederlag.

Hva menes med egenvakthold?

Vakttjeneste på egen privat eiendom og vakttjeneste utført av egne ansatte på statlige og kommunale eiendommer.

Hva menes med vakttjenester?

Tjenester der det ved bruk av vektere, TV-overvåking, elektronisk overvåking eller på annen måte utføres:

  • tilsyn med privat eller offentlig område
  • kontrolltjenester, ledsagertjenester eller verditransporter
  • mottak/behandling av alarmsignaler fra alarmanlegg eller utrykning etter slike signaler etter avtale
  • vakttjenesteopplæring

Vandelskrav

Personer med vesentlig innflytelse på virksomhetens drift (innehaver, daglig leder, styremedlem) må ha tilfredsstillende vandel, jf. vaktvirksomhetsloven § 3, jf. vaktvirksomhetsforskriften §§ 4, 5 og 6.Vektere og andre som har oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, må ha tilfredsstillende vandel.Det kan kreves uttømmende og utvidet politiattest

Kontroll med utøvelse av vaktvirksomhet

Hvert år skal politiet kontrollere at virksomheten drives i samsvar med lover og regler. Dette skjer gjennom administrative kontroller og besøkskontroller. Det utarbeides kontrollrapporter om resultatet av kontrollen.

Politiet kan trekke tilbake tillatelsen til å drive ervervsmessig vaktvirksomhet dersom driften er i strid med loven eller øvrige krav til å drive vaktvirksomhet

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).