Last ned søknadsskjema

Slik gjør du

Kontroll av vaktvirksomhet

Hvert år skal politiet kontrollere at virksomheten blir drevet etter lover og regler. Det skjer gjennom administrative kontroller og besøkskontroller. Det blir skrevet rapporter fra slike kontroller.

Politiet kan trekke tilbake tillatelsen til å drive vaktvirksomhet dersom driften er i strid med lov og forskrift eller øvrige krav til å drive vaktvirksomhet.

Definisjoner

Virksomhet som gjør vakttjenester mot betaling.

Vakttjeneste på egen privat eiendom og vakttjeneste utført av egne ansatte på statlige og kommunale eiendommer.

Tjenester der det ved bruk av vektere, TV-overvåking, elektronisk overvåking eller på annen måte utføres:

  • tilsyn med privat eller offentlig område
  • kontrolltjenester, ledsagertjenester eller verditransporter
  • mottak/behandling av alarmsignaler fra alarmanlegg eller utrykning etter slike signaler etter avtale
  • vakttjenesteopplæring.

Overgangsbestemmelser

Alle vaktforetak som per 31.12.2017 hadde tillatelse til å utføre ervervsmessig vaktvirksomhet og som ønsket å fortsette, måtte søke om ny tillatelse til å uttøve vaktvirksomhet etter nye regler fra 01.01.2018, jf. vaktvirksomhetslovens paragrafer 2 og 3.

Søknad måtte fremsettes senest 01.01.2018 til politidistriktet der virksomheten skulle utøves. Foretaket kan fortsette vaktvirksomheten inntil søknaden er avgjort, men ikke utover 01.06.2018. De respektive politidistrikt skal ha ferdigbehandlet søknadene innen 01.06.2018.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt overgangsbestemmelser i forbindelse med de nye utdanningskravene, jf. vaktvirksomhetsforskriften paragraf 51.

Til gjennomføring av vaktvirksomhetsloven og forskriften fastsettes følgende overgangsregler:

a) Inntil paragraf 7 til paragraf 15 trer i kraft gjelder forskrift 25. mai 2004 nr. 787 paragraf 5.

b) For vektere som har gjennomført vekterutdanning før 1. januar 2018 gjelder bare krav om regodkjenning etter paragraf 11 og paragraf 12.

c) For ordensvakter som har gjennomført ordensvaktkurs og vekterkurs trinn 1 og 3 fra før 1. januar 2018 gjelder bare krav om regodkjenning etter paragraf 11. Kravet om regodkjenning etter paragraf 11 gjelder fra ikrafttredelsen av paragraf 8 tredje ledd og paragraf 9 andre ledd.

d) Virksomhet som per 1. april 2011 driver opplæring i vakttjenester med godkjenning fra Politidirektoratet skal søke tillatelse etter vaktvirksomhetsloven før 1. oktober 2011. Virksomheten kan fortsette inntil søknaden er avgjort.

e) Vaktvirksomhetsloven får virkning for egenvakthold fra 1. april 2012. Søknad om tillatelse til å utøve egenvakthold skal fremsettes før 1. oktober 2011.

f) Søknadsgebyr etter paragraf 46 betales etterskuddsvis når Politidirektoratet har fastsatt gebyrets størrelse etter paragraf 48.

g) Kravet til legitimasjonskort utformet etter paragraf 30 gjelder for vektere som utdannes eller regodkjennes etter denne forskriften.