Begge kjønn kan være utøvere av slike handlinger. Kvinner er i noen tilfeller oftere utsatt enn menn. Dette gjelder gjentakende, alvorlig vold og seksuelle overgrep fra partneren sin.

Flere bør varsle om vold, trusler eller personer de er bekymret for

Varselet ditt kan være den ene brikken som mangler for politiet og hjelpeapparatet. Slik kan vi kjenne igjen mønsteret til en som utøver vold.

Blir du skadet eller truet? Er du redd for å bli utsatt for vold, eller frykter du for livet ditt? Da må du kontakte politiet. Du kan få råd og hjelp ved å ringe til politiet. Du får snakke med dem som arbeider med dette fagfeltet i politidistriktet ditt.

Finn nærmeste politi

Velg sted for å se kontaktinformasjon og åpningstider

Posisjonen din
  1. Posisjonen din
1 Resultata er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp og ned.

Vold i nære relasjoner blir også kalt partnervold eller familievold. Denne typen vold omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere medlemmer i familien. Den omfatter også barn som er vitne til volden. Kriminalitet som handler om ære, er også en del av dette. Eksempler er kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Vold i nære relasjoner er straffbart etter norsk lov. Dette er saker politiet tar på alvor. Det er egne eksperter på familievold og seksuelle overgrep i alle politidistrikter. Politiet samarbeider med mange etater og organisasjoner i kampen mot denne typen kriminalitet.

Vi vet at det kan være vanskelig å komme seg ut av et voldsforhold. Volden slutter ofte ikke uten hjelp utenfra. Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar som politiet og andre hjelpeinstanser skal håndtere. Nye hendelser kan forebygges ved at politiet kobles inn.

Politiet kan:

  • Ta imot politianmeldelse og etterforske forholdet
  • Lytte og gi råd og veiledning
  • Opprette straffesak på vegne av det offentlige (offentlig påtale)
  • Iverksette beskyttelsestiltak for voldsutsatte

Politiet etterforsker straffbare forhold og kan selv anmelde forhold de får kjennskap til, uavhengig av hva den voldsutsatte ønsker (offentlig påtale). Dette kan lette byrden det er å anmelde noen i en nær relasjon og er ment å løfte ansvaret bort fra den voldsutsatte.

For mange voldsutsatte er ikke straffen det viktigste, men å få slutt på voldsregimet og få beskyttelse. Politiet vil vurdere eventuelle beskyttelsestiltak for deg hvis du føler deg truet eller er utsatt for vold.

Politiet kan også gi informasjon og veiledning, og bidra til at både voldsutsatte og -utøvere får kontakt med helse- og sosialetaten, familievernkontor, barnevern, krisesentre, behandlingstilbud, advokat, rådgivningskontor for kriminalitetsofre eller andre som kan hjelpe.

Politiet vurderer beskyttelsestiltak, som for eksempel:

  • Mobil voldsalarm
  • Besøksforbud
  • Adressesperre
  • Navnebytte
  • Skjerming og vakthold

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte