Kriminaliteten har endret seg de siste ti årene. Situasjonen er nå mer sammensatt. Antallet anmeldte lovbrudd og hvor utsatt publikum er for kriminalitet, tyder på at kriminaliteten har minsket. Samtidig blir noen alvorlige former for kriminalitet vanligere.

Kriminaliteten endrer seg

Organisert kriminalitet skjer ofte både på tvers av politidistrikter og landegrenser. I dag er det lettere å flytte på seg. Handel og samarbeid mellom landene gjør avstandene kortere. Dette har påvirket kriminaliteten. For eksempel har Schengen-samarbeidet åpnet grensene. Dette gjør det enklere å reise og å transportere varer. Det gjelder også for kriminelle.

Teknologi gjør både tradisjonelle og nyere former for kriminalitet mulig. For eksempel kan forum på nett normalisere og forsvare oppførselen til kriminelle. Dette gjelder seksuelle overgrep mot barn. Det kan også handle om vold og skadeverk. Det kan være vanskelig for politiet å finne elektroniske spor vi kan bruke. Det er fordi informasjonen kan være kryptert eller anonym.

I tillegg kan organisert kriminalitet bli påvirket av andre ting. For eksempel at det finnes så mange sårbare migranter i Europa. Dette gjelder spesielt

  • personer uten lovlig opphold og uten lovlige reisedokumenter
  • enslige mindreårige asylsøkere

Her kan du lese mer om nettverkene og hva loven sier

Erfaringer fra Norge og Europa viser at samarbeid mellom kriminelle sjelden skjer i faste organisasjoner. Oftest er det snakk om løst sammensatte nettverk av kriminelle aktører. Disse nettverkene kan samarbeide på tvers av nasjonalitet, etnisitet og kultur.

Nettverkene har ofte store ressurser. De tilpasser seg raskt utviklingen i samfunnet. Dette kan for eksempel være nye lover og tiltak fra myndighetene. Nettverkene bruker ofte lovlige virksomheter. De har høy teknisk kompetanse. I tillegg opererer de over store geografiske områder.

Flere nettverk i Norge er multikriminelle. Det vil si at de begår flere typer lovbrudd. Nettverkene kan være svært voldelige. Dette er fordi organiserte miljøer i Norge vokser. I de senere årene har politiet også sett nettverk som helt eller delvis holder til i utlandet.

En bestemmelse om organisert kriminalitet ble første gang nevnt i norsk rett i 2003. Dette skjedde da straffeloven (1902) § 60 a ble innført. Bestemmelsen har sin bakgrunn i FNs konvensjon om grenseoverskridende organisert kriminalitet.

Lovgiverne så på organisert kriminalitet som svært skadelig for samfunnet. De ønsket en bestemmelse som hindret at kriminelle organisasjoner oppsto i Norge. Bestemmelsen ble endret i 2013. Den har siden blitt ført videre i straffeloven (2005) § 79 c).

I straffeloven står det at organisert kriminalitet kan føre til lengre straff. Da må den straffbare handlingen være

«...utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe».

Tillegget i straffen går på hvordan den kriminelle gruppen organiserer seg. Det gjelder ikke hvordan gruppen organiserer kriminaliteten som blir begått. Utøverne av den straffbare handlingen trenger ikke være «profesjonelle kriminelle». Det er ikke nok at utøverne begår kriminalitet av og til. Den straffbare handlingen må ha med gruppens aktiviteter å gjøre. Den må passe med gruppens kriminelle profil.

En organisert kriminell gruppe er

«... et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger».

Er det snakk om et samarbeid? Politiet vil blant annet vurdere hvordan gruppen er bygd opp. Hvor lenge ting har foregått, vil også spille inn. Tilfeldig kriminalitet som er begått av tre eller flere personer, blir ikke rammet.

Straffeloven (2005) § 79 c) kan bli brukt sammen med ethvert straffebud. Det kan føre til en dobling av strafferammen. Strafferammen kan ikke bli forlenget med mer enn 6 år. Politiet kan også i større grad bruke tvangsmidler etter straffeprosessloven (1981) fjerde del.

Vil du lese mer om dette?

Her kan du lese om arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet og menneskehandel.