Narkotikakriminalitet, korrupsjon, svart arbeid, skatteunndragelser, alvorlige voldsepisoder og menneskehandel kan alle være en del av virksomheten til organiserte kriminelle miljøer.

Politiet ser at det ofte er et tett samarbeid mellom norske kriminelle miljøer og miljøer i utlandet, også utenfor Norden og Europa.

Hva er kriminelle nettverk og hva står i loven?

Kriminaliteten har endret seg de siste ti årene. Situasjonen er nå mer sammensatt. Antallet anmeldte lovbrudd og hvor utsatt publikum er for kriminalitet, tyder på at kriminaliteten har minsket. Samtidig blir noen alvorlige former for kriminalitet vanligere.

Organisert kriminalitet skjer ofte både på tvers av politidistrikter og landegrenser. Handel og samarbeid mellom landene gjør avstandene kortere. For eksempel har Schengen-samarbeidet åpnet grensene. Dette gjør det enklere å reise og å transportere varer. Det gjelder også for kriminelle.

Teknologi gjør både tradisjonelle og nyere former for kriminalitet mulig. For eksempel kan forum på nett normalisere og forsvare oppførselen til kriminelle. Dette gjelder seksuelle overgrep mot barn. Det kan også handle om vold og skadeverk. Det kan være vanskelig for politiet å finne elektroniske spor vi kan bruke. Det er fordi informasjonen kan være kryptert eller anonym.

Erfaringer fra Norge og Europa viser at samarbeid mellom kriminelle sjelden skjer i faste organisasjoner. Oftest er det snakk om løst sammensatte nettverk av kriminelle aktører. Disse nettverkene kan samarbeide på tvers av nasjonalitet, etnisitet og kultur.

Nettverkene har ofte store ressurser. De tilpasser seg raskt utviklingen i samfunnet. Dette kan for eksempel være nye lover og tiltak fra myndighetene. Nettverkene bruker ofte lovlige virksomheter. De har høy teknisk kompetanse. I tillegg opererer de over store geografiske områder.

Flere nettverk i Norge er multikriminelle. Det vil si at de begår flere typer lovbrudd. Nettverkene kan være svært voldelige. Dette er fordi organiserte miljøer i Norge vokser. I de senere årene har politiet også sett nettverk som helt eller delvis holder til i utlandet.

En organisert kriminell gruppe er «..et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger».

Er det snakk om et samarbeid? Politiet vil blant annet vurdere hvordan gruppen er bygd opp. Hvor lenge ting har foregått, vil også spille inn. Tilfeldig kriminalitet som er begått av tre eller flere personer, blir ikke rammet.

I straffeloven står det at organisert kriminalitet kan føre til lengre straff. Da må den straffbare handlingen være «..utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe».

  • Tillegget i straffen går på hvordan den kriminelle gruppen organiserer seg. Det gjelder ikke hvordan gruppen organiserer kriminaliteten som blir begått.
  • Utøverne av den straffbare handlingen trenger ikke være «profesjonelle kriminelle». Den straffbare handlingen må ha med gruppens aktiviteter å gjøre. 

Vil du lese mer om dette?

Her kan du lese om arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet og menneskehandel.