Sett deg inn i dette før du søker

Lover

Politiloven § 11 angir at den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, skal i god tid på forhånd gi politiet melding om dette. Manglende overholdelse kan lede til straff, og at arrangementet ikke lar seg gjennomføre som planlagt, jf. normalpolitivedtektene, RPOD-2018-2.

Vilkår

I følge politiloven kan politiet sette vilkår for gjennomføringen av arrangementet dersom dette er nødvendig av hensyn til den alminnelige ro og orden, ferdsel mv. Dette kan gjelde forhold som tid og sted for arrangementet, pålegg om egenvakthold mv, utarbeidelse av ROS-analyse mv. Dette vil evt. bli meldt tilbake til arrangøren fra politiet. Politiet kan stanse eller oppløse arrangementer når de avvikles i strid med nedlagt forbud eller fastsatte vilkår, eller forårsaker grunn til frykt for at arrangementet kan forårsake alvorlig forstyrrelse av den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, eller det formål som tilsiktes fremmet eller måten dette skjer på, strider mot lov.

Veiledning

Det vises for øvrig til DSBs "Veileder for sikkerhet ved store arrangementer". Deltakere kan ikke være maskert, med mindre arrangementet er et skuespill, maskerade ol (jf. politiloven § 11, 5.ledd). Nødvendige tillatelser fra grunneier og fra andre offentlige etater som måtte være påkrevd, er arrangør ansvarlig for. Det vises til dette skjemaets del to for andre krav.

Det skilles mellom meldepliktige og søknadspliktige arrangementer. Dette følger av politivedtektene.

Sikkerhet ved store arrangementer

I veilederen for sikkerhet ved store arrangementer fra DSB finner du nyttig informasjon (dsb.no) om:

 • Sanitet og dimensjonering av sanitetsberedskap
 • Elektriske anlegg og installasjoner
 • Toaletter og sanitære forhold
 • Tillatelse til salg av mat

Scene og rigg

Scene, rigger og midlertide bygningsessige konstruksjoner skal være i henhold til Plan og bygningsloven med tekniske forskrifter

Brannsikkerhet

Fyrverkeri eller annen åpen varme krever tillatelse fra brannvesenet. Pålegg fra brannvesenet skal være etterfulgt før arrangementet.

Skjenking av alkohol

Dersom arrangør i begrenset utstrekning ønsker å skjenke alkoholholdige drikkevarer må det søkes til kommunen, jfr. alkoholloven kap. 4. Utøvelse av bevillingen er regulert i alkoholloven § 4-7.

Rydding etter arrangementet

Det må ryddes på og i tilstøtende områder av arrangementet, jfr. Normalpolitivedtektene, samt den aktuelle kommunes vedtekter.

1 Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Du må søke kommunen om skjenkebevilling hvis:

 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol og hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Den som søker om bevilling må være fylt 20 år, og du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen, samt en stedfortreder. Begge må være fylt 20 år.

Søknad om dette rettes din kommune og svar på søknaden fra kommunen vedlegges søknaden til politiet.

2 Bekreftelse fra Tono

Før arrangementet eventuelt godkjennes må du selv sørge for å underrette Tono for å sjekke om arrangementet faller under Tono sin rett til å kreve vederlag på bakgrunn av arrangementets musikk. Dette må dokumenteres og legges ved søknaden til politiet.

3 Risikovurdering og internkontroll for arrangementet

Ansvarlig for arrangementet må innhente bekreftelse fra utleier om at arrangementet tilfredsstiller utleiers krav. Utleier må sammen med arrangør dokumentere internkontroll.

4 Arrangørens forslag til vakthold, sikring og sikkerhetsplan

Politiet vil vurdere antall ordensvakter og/eller godkjente vektere, ut fra opplysninger om hvert enkelt arrangement. Det vil også bli vurdert om arrangementet krever politivakthold.

Godkjent ordensvakt etter serveringsloven § 16 – foretak må ha politiets tillatelse til egenvakthold, og ordensvaktene må ha gjennomført den opplæring som til enhver tid kreves.Ordensvaktene skal være merket ordensvakt på venstre brystside av uniformen. Vektere skal bære merket vektere. De plikter å rapportere til politiet om grove ordensforstyrrelser, slagsmål og lignende. Videre plikter de på anmodning å bistå politiet, og har ikke adgang til å forlate lokalet før festen er slutt, og etter at det er ro på stedet.

Leder for ordensvernet skal for politiet, under hele arrangementet, være tilgjengelig per mobiltelefon. En eller om nødvendig flere ordensvakter skal under hele festen stå ved inngangen og avvise synlig berusede personer, eller andre som kan tenkes å forstyrre den alminnelige ro og orden. Arrangøren må i utgangspunktet selv dekke utgiftene til vakthold og sikring.

Når det gjelder sikringstiltak i forbindelse med arrangementer som går inn under ytringsfriheten avtales dette med politiet/kommunen. Søker/melder plikter å rette seg etter pålegg gitt av politiet etter at søknaden/meldingen er behandlet. Arrangørens tiltenkte sikringstiltak beskrives i sikkerhetsplan som vedlegges denne søknaden. Andre sikkerhetstiltak kan være sperringer, billettører/ryddehjelp, førstehjelp mm.

Brannsikkerhet

Arrangøren skal påse at brannsikkerheten overholdes, samt instruere vaktene om dette. Det minnes særlig om at det tillatte antall mennesker som kan oppholde seg i lokalet ikke overskrides. Rømningsveier skal være merket og må ikke blokkeres eller hindres på noe vis. Varslingsanlegg og slukkeutstyr må være i orden. Dette må dokumenteres gjennom internkontroll.

Skatter og avgifter

Søker/melder må vurdere om arrangementet medfører skatte og avgiftsplikt, herunder sørge for å følge bokføringsregelverk og krav til legitimasjon av omsetning.

Søke politiet

Du må søke politiet dersom arrangementet har et omfang som åpenbart medfører behov for betydelige reguleringer av ferdsel eller vakthold.

Du må søke miminum fire uker før arrangementet starter. Ved større arrangement bør søknaden sendes allerede når planleggingen starter.

Melde fra til politiet

Du skal melde fra til politiet når du har planer om et arrangement på offentlig sted, eller hvis arrangementet er allment tilgjengelig.

Ut i fra arrangementets art, størrelse, eller behov for avvikling av trafikk, kan politiet sette vilkår for gjennomføringen, og også vurdere behovet for om politiet skal ha oppsyn med arrangementet.

Du må melde fra minimum to uker før arrangementet starter.

I hvilket politidistrikt hører arrangementet til?

Når du søker og melder fra om et arrangement må du oppgi politidistriktet der arrangementet er planlagt holdt.

Finn frem i politiets organisering for å finne riktig politidistrikt.

Slik søker og melder du om arrangementer

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Oslo på oslo.arrangement@politiet.no.

Hjelp fra kommunen

På kommunens nettsider finner du mer informasjon og hjelp:

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Agder på post.agder@politiet.no

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Finnmark på post.finnmark@politiet.no

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Innlandet på post.innlandet@politiet.no

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Møre og Romsdal på post.moreogromsdal@politiet.no.

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Nordland på post.nordland@politiet.no

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Sør-Vest på post.sor-vest@politiet.no

Hjelp fra kommunen

Kommunen er ofte grunneier når det gjelder arrangementer og utleie. Det betyr at du som arrangør må søke kommunen om å få låne stedet arrangementet skal være. Sjekk den aktuelle kommunens nettside for mer informasjon og hjelp.

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.

Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.

Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Sør-Øst politidistrikt.

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Troms på post.troms@politiet.no

Slik søker du om arrangementer i Trondheim kommune

Alle som ønsker å arrangere i Trondheim må registrere arrangementet for å kunne søke om leie av grunn til sitt arrangement. 

Skal du arrangere noe andre steder i Trøndelag, skal du bruke politiets søknadskjema. Informasjon og søknadskjema finner du lenger ned på siden.

I Trondheim arrangeres festivaler, marked, konserter, markeringer, demonstrasjoner og lignende hele året, og da er det viktig at du har søkt og vet at stedet eller området du ønsker å leie er ledig, før du begynner å markedsføre arrangementet.

 • Du som skal arrangere noe registrerer deg og søker via arrangementsverktøyet til Trondheim kommune. Her finner du også:
  • Arrangørguiden med informasjon om dokumenter som skal legges ved søknaden, som arenakart og ros-analyse 
  • Opplysninger om krav fra offentlige etater (Politi, Brann, Trondheim parkering, Miljøenheten, Eierskapsenheten(Skjenkebevilgning), med flere.
  • Andre opplysninger som kan være nyttig i planleggingen av et arrangement.
 • Politiet ønsker at søknaden sendes inn 4 uker før arrangementet starter. Ved større arrangement bør søknaden sendes inn så snart planleggingen av arrangementet er i gang.

Markeringer og demonstrasjoner på kort varsel

Ved enkelte tilfeller kan det oppstå behov for markeringer og demonstrasjoner på svært kort varsel. Dette må snarest meldes til politiets operasjonssentral på ops209@politiet.no.

Meldingen må inneholde:

 • Ansvarlig arrangør. En voksen person (representant for forening), som er til stede under arrangementet. Oppgi navn og telefonnummer.
 • Sted og tid med adresse og tidsrom.
 • Formålet. Beskriv hvorfor demonstrasjonen holdes.
 • Målgruppe for demonstrasjonen, hvem forventes å delta og hvor mange forventer dere.
 • Ordenstiltak. Antall vakter og hvem som er vakter, navn og nummer på vaktleder/sikkerhetsansvarlig.
 • Smittevernstiltak. Tiltak dere iverksetter for å unngå smittespredning og håndtere smittesporing av Covid-19.

Spørsmål om arrangementer i Trondheim kommune

Har du spørsmål kontakter du politiet i Trondheim ved politibetjent Tonje Westad.

Midtbyen Management hjelper gjerne deg som ønsker å arrangere noe.

Ta kontakt på byrom@midtbyen.no, og gjør en avtale. De tilbyr hjelp via telefon eller et møte.

Slik søker du om arrangementer ellers i Trøndelag

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Trøndelag på post.trondelag@politiet.no

Hjelp fra kommunen

Kommunen er ofte grunneier når det gjelder arrangementer og utleie. Det betyr at du som arrangør må søke kommunen om å få låne stedet arrangementet skal være. Sjekk den aktuelle kommunens nettside for mer informasjon og hjelp.

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Vest på post.vest@politiet.no.

Slik søker du

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

 • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
 • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
 • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Øst på post.ost@politiet.no.