Demonstrasjoner og lignende arrangementer

Du må sende melding til politiet, dersom du skal avholde et arrangement på offentlig sted. Eksempler på arrangement kan være demonstrasjoner, opptog, møter, stand eller lignende. Det kreves i ikke tillatelse fra politiet for å avholde denne typen arrangementer.

Meldingen til politiet skal inneholde opplysninger om arrangementets formål og omfang, ansvarlig arrangør, tidspunkt, avviklingssted og ordenstiltak.

Meldingen bør sendes i god før arrangementets oppstart. Fristene kan variere for de ulike politidistriktene, undersøk derfor med politiet lokalt om hva som gjelder.

Politiet kan stille krav til arrangøren:

  • Politiet kan sette vilkår for å sikre at et arrangement avvikles uforstyrret og medfører minst mulig hinder for normal ferdsel.
  • Politiet kan forby et arrangement dersom det skjer, eller er grunn til å frykte, alvorlig ordensforstyrrelse eller formålet er lovstridig.

Regelverk:

Søknads- eller meldeplikt etter politivedtektene:

Kommunen kan i tillegg ta i bruk lokale politivedtekter, se politiloven § 14. Politivedtektene i kommunene er ikke like, og det er derfor viktig at du setter seg inn i reglene som gjelder i den kommunen arrangementet skal være. Den enkelte kommune kan gi regler om meldeplikt eller søknadsplikt for:

  • arrangementer på offentlig sted.
  • arrangementer som er allment tilgjengelige, selv om de arrangeres på privat sted.

I praksis betyr dette søknadsplikt og krav om tillatelse fra politiet for arrangementer som hovedsakelig er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelig regulering av ferdsel eller vakthold.

Regelverk: