Omstendighetene rundt trafikklovbruddet kan variere fra sak til sak. Politiet vurderer hva som er passende reaksjon i hvert enkelt tilfelle. Vegtrafikklovgivningen i Norge har mange lover, regler og forskrifter som samlet sett gir grunnlag for politiets vurdering i hver enkelt sak.

Gebyr

Politiet kan gi deg gebyr for blant annet feilparkering, manglende bilbelte, ulovlig kjøring med piggdekk, kjøring uten hjelm. Gebyrsatsene varierer fra kr 500 til kr 1500.

Bot – forenklet forelegg

En del trafikkovertredelser kan avgjøres med forenklet forelegg. Et forenklet forelegg skal som hovedregel vedtas på stedet der en har blitt stoppet i trafikkontroll. Trafikanten slipper dermed vanlig politianmeldelse. Botens størrelse bestemmes av faste satser, som kan forandre seg fra år til år.

Anmeldelse og fengsel

Alvorlige trafikklovbrudd krever en strengere straffereaksjon. Politiet anmelder alltid ved kjøring i rus, trafikklovbrudd som medfører alvorlige personskader og død. Alvorlige trafikklovbrudd kan føre til bøter, fengsel, erstatningsansvar og tap av førerrett.

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er

 • til og med 5 km/t kr 800
 • til og med 10 km/t kr 2 100
 • til og med 15 km/t kr 3 800
 • til og med 20 km/t kr 5 500
 • til og med 25 km/t kr 8 500

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er

 • til og med 5 km/t kr 800
 • til og med 10 km/t kr 2 100
 • til og med 15 km/t kr 3 400
 • til og med 20 km/t kr 4 700
 • til og med 25 km/t kr 6 400
 • til og med 30 km/t kr 8 500
 • til og med 35 km/t kr 10 200

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

 • 36 km/t til og med 40 km/t kr 10 650

Det er aldri tillatt å kjøre fortere enn 80 km/t når du kjører med tilhenger selv om fartsgrensen på stedet er høyere. Hvis tilhengeren ikke har bremser, og den aktuelle totalvekten 300 kg eller mer, har du ikke lov til å kjøre fortere enn 60 km/t.

Eksempler:

 • Kjøring på rødt lys kr 6 800
 • Ikke overholdt vikeplikt kr 6 800
 • Kjøring i kollektivfelt kr 5 500

Eksempler:

 • Manglende lykt på sykkelen kr 1 200
 • Sykling på rødt lys kr 1 200
 • Sykling i strid med skilt kr 1 200

Sperrefrist for utstedelse av førerkort

Den som skal ha førerett må ha tilfredsstillende vandel. Du kan få avslag på søknad om førerett dersom du er ilagt straff. Straff for visse lovbrudd kan bety at du ikke får førerett innen en bestemt tid, eventuelt aldri. Det er ikke lov å øvelseskjøre i sperretiden.

Beslag av førerkort (midlertidig tap av førerett)

Politiet har myndighet til å beslaglegge et førerkort i inntil tre uker. Beslag foretas dersom føreren mistenkes for et straffbart forhold som medfører tap av føreretten. Midlertidig beslag kan gjøres av enhver politimann.

Beslag av førerkort er det samme som midlertidig tap av førerett. Det vil si at du ikke har lov til å føre kjøretøy som krever førerett. Du skal spørres om du samtykker til beslaget. Om politiet vil ha lengre beslagstid enn tre uker, kreves det kjennelse av tingretten dersom du ikke har gitt samtykke.

Du må levere inn førerkortet ditt til politiet når det er fattet om vedtak om tap av førerett.

Tap av førerett

Tap av førerett skjer som følge av et straffbart forhold. Tapstiden fastsettes i samme dom som straffen eller i et forelegg utstedt av politiet. Avhengig av lovbruddet kan tapstiden variere fra én måned, til flere år eller for alltid.

Tap av førerett som følge av helse og kvalifikasjoner

En persons helse eller kvalifikasjoner kan endre seg slik at det ikke lenger er forsvarlig å la han eller hun kjøre. Politiet kan pålegge førerkortinnehaveren legeundersøkelse, og hel eller delvis ny førerprøve. Du kan fratas føreretten dersom ikke legeundersøkelsen er tilfredsstillende eller førerprøven ikke bestås.

Denne type tap av førerett skjer på ubestemt til - helt til føreren igjen fyller vilkårene for å ha førerkort. Ved slike beslag er verken samtykke eller rettens kjennelse nødvendig.

Klageadgang

Er du uenig i politiets avgjørelse i en sak så kan du kontakte det politidistriktet der forholdet fant sted og sende skriftlig klage. Du kan be om å få snakke med den juristen som har saken din.

Betaling av bøter og gebyr

Kontakt Statens Innkrevingssentral (SI) for å gjøre avtale om delbetalinger dersom du ikke kan betale hele beløpet med én gang.