Situasjonen rundt regelbruddet kan variere fra sak til sak. Veitrafikken i Norge har mange lover, regler og forskrifter som politiet bruker i hvert enkelt tilfelle.

Politiet kan gi deg gebyr hvis du for eksempel parkerer feil, ikke bruker bilbelte, kjører med piggdekk når det ikke er lov, eller kjører motorsykkel uten hjelm.

Gebyrene varierer fra 500 kr til 1 500 kr. Kjører du med fire dekk med ulovlig mønsterdybde, vil du imidlertid få et gebyr på 3 000 kroner (750 kroner for hvert dekk).

Eksempler – lovbrudd med motorvogn

 • Du kjører på rødt lys: 6 800 kr
 • Du holder ikke vikeplikten: 6 800 kr
 • Du kjører ulovlig i kollektivfelt: 5 500 kr

Eksempler – lovbrudd med sykkel

 • Du har ikke lykt på sykkelen: 1 200 kr
 • Du sykler på rødt lys: 1 200 kr
 • Du sykler i strid med skilt: 1 200 kr

Du kan bli straffet med bøter for en del brudd på trafikkreglene.

Et forenklet forelegg blir som regel avgjort av politiet på stedet der du har blitt stoppet i trafikkontroll. Du slipper dermed politianmeldelse.

Satser for forenklet forelegg finner du på lovdata.no

I listen under ser du hva du må betale hvis du kjører for fort og fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere:

 • til og med 5 km/t kr 800
 • til og med 10 km/t kr 2 100
 • til og med 15 km/t kr 3 800
 • til og med 20 km/t kr 5 500
 • til og med 25 km/t kr 8 500

Når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere, må du betale dette:

 • til og med 5 km/t kr 800
 • til og med 10 km/t kr 2 100
 • til og med 15 km/t kr 3 400
 • til og med 20 km/t kr 4 700
 • til og med 25 km/t kr 6 400
 • til og med 30 km/t kr 8 500
 • til og med 35 km/t kr 10 200

Når fartsgrense på en motorvei er 90 km/t eller høyere, må du betale dette: 

 • 36 km/t til og med 40 km/t kr 10 650

På grunn av et straffbart forhold

Du kan miste retten til å føre førerkortpliktig motorvogn. Vi kaller dette tap av førerett. Du mister føreretten som følge av et straffbart forhold. Hvor lenge du er uten førerett blir som regel avgjort i samme dom som straffen, eller i et forelegg du får tilsendt av politiet. Du kan miste føreretten for en bestemt tid, eller for alltid. 

På grunn av helse og evner

Helsen din eller evnene dine kan endre seg slik at det ikke lenger er trygt å la deg kjøre. Politiet kan kreve at du går til undersøkelse hos lege. Politiet kan også kreve at du tar helt eller delvis ny førerprøve. Du kan miste retten til å kjøre hvis legeundersøkelsen viser at du ikke fyller kravene til helse. Det kan du også hvis du ikke står på førerprøven.

I slike tilfeller trenger politiet verken samtykke eller rettens kjennelse for å ta førerkortet ditt. Du mister førerkortet på ubestemt tid – helt til du igjen fyller kravene for å ha førerkort.

Du må ha godkjent vandel for å få førerkort.

Har du fått en straff? Da kan du få avslag på søknaden om førerkort.

Straffen for enkelte lovbrudd betyr at du ikke får førerett eller førerkort for en bestemt tid. Dette kaller vi sperrefrist. Sperrefristen kan være for alltid.

Har du sperrefrist, har du ikke anledning til å øvelseskjøre med førerkortpliktig kjøretøy i denne perioden uten politiets samtykke.

Hvis politiet mistenker deg for å ha begått et straffbart forhold som kan medføre tap av føreretten, kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta fra deg førerkortet på stedet.

Ved midlertidig tap av førerett har du ikke lov til å føre kjøretøy som krever førerkort. Politiet skal spørre deg om du samtykker til beslaget. Hvis du ikke samtykker i førerkortbeslaget, må spørsmålet oversendes tingretten til avgjørelse innen 3 uker.

Du må levere inn førerkortet til politiet når du har mistet førerretten.

Er du uenig i politiets avgjørelse i en sak? Kontakt politidistriktet der forholdet fant sted, og send en skriftlig klage.

Du kan også be om å få snakke med juristen som har saken din.

Alvorlige trafikklovbrudd krever en strengere reaksjon.

Politiet anmelder alltid personer som kjører i rus, eller trafikklovbrudd som fører til alvorlige personskader og død.

Straffen for alvorlige trafikklovbrudd kan være bøter, fengsel, erstatningsansvar og tap av førerett.