Filter

177 resultat er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Tiltak for å sikre nok pass og nasjonale ID-kort

  Politiet opplever for tiden unormalt høy etterspørsel etter pass og nasjonale ID-kort. Vi har derfor innført begrensninger i utstedelse av disse dokumentene i perioden frem til 1. juli, og ber alle som...

  • Pass
  • ID-kort
 2. Oppretter sak etter uforklarlig reindød på Herøy i Nordland

  Politiet har opprettet sak og iverksatt etterforskning etter at vi ble kjent med at et stort antall rein på Herøy er død uten at årsaken er klar. Vi har et tett og godt samarbeid med Mattilsynet, Statsforvalteren,...

 3. Fjerning av hornmine i Hammerfest

  Det ble i går kveld besluttet å fjerne hornminen som ble funnet 22. mars i havnebassenget i Hammerfest.

 4. Politiets trusselvurdering 2022

  Politiets trusselvurdering (PTV) er utarbeidet av Kripos i samhandling med politidistrikt og særorgan på oppdrag fra Politidirektoratet. Trusselvurderingen løfter frem utvalgte kriminalitetstrusler og...

 5. Aksjonister innbragt etter aksjon på Slagentangen

  20 personer er innbrakt for ikke å ha innrettet seg etter pålegg fra politiet etter en aksjon på Slagentangen utenfor Tønsberg. Aksjonen startet mandag morgen.

 6. Narkotika til eget bruk – praksisomlegging i Høyesterett

  Høyesterett avsa 8. april dom i tre saker om straffutmåling for rusavhengiges befatning med narkotika til eget bruk. Ny rettspraksis vil påvirke politiets tjenesteutøvelse i narkotikasaker, spesielt knyttet...

 7. 169 flere kjøretøy til politiet

  Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å omdisponere mindreforbruk i politiet fra 2021 til innkjøp av transportmidler. I løpet av året vil det derfor bli en ekstraleveranse på 169 transportmidler...

 8. Hotell frikjent for diskriminering

  Flere privatpersoner anmeldte en hotelleier i Tromsø for diskriminering etter å ha uttalt at de ikke ønsket russiske gjester fordi de åpnet dørene for ukrainske flyktninger i mars i år.

  • Ukraina
 9. Politiets årsrapport 2021

  Pandemien har påvirket politiet også i 2021, med en hverdag preget av sykdom og begrensninger. Samtidig har Indre Schengen grensekontroll bundet opp mye ressurser. Likevel leverte politiet jevnt over gode...

 10. Resultater politiets responstid 2021

  Resultatene for 2021 viser at politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid, men at det varierer om politidistriktene innfrir sine krav.

 11. Anmeldt kriminalitet (STRASAK) 2021

  I 2021 ble det anmeldt 279 500 lovbrudd, som er 7,2 prosent færre enn året før og en reduksjon på nesten 12 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2016-2020.

Presenterer side 9 Av 12