Politidistriktene

Hvert distrikt ledes av en politimester som har ansvaret for tjenester, budsjett og resultater. Politidistriktet har en egen administrasjon og operasjonssentral.

Særorgan og andre enheter

Særorganene er spesialenheter underlagt politidirektoratet. Straffesakshåndteringen ved Kripos og Økokrim ligger under Riksadvokaten.

Politidirektoratet

Politidirektoratet (POD) er et forvaltingsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet har ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging, og utvikling av politidistriktene og særorganene i politiet.