Politidirektoratet

Politidirektoratet (POD) er et forvaltingsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet har ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging, og utvikling av politidistriktene og særorganene i politiet.

Politidistriktene

Hvert distrikt ledes av en politimester som har ansvaret for tjenester, budsjett og resultater. Politidistriktet har en egen administrasjon og operasjonssentral.

Særorganer og andre enheter

Særorganene er spesialenheter underlagt politidirektoratet. Straffesakshåndteringen ved Kripos og Økokrim ligger under Riksadvokaten.

Fakta om politi- og lensmannsetaten

I 2016 hadde politi- og lensmannsetaten 15 715 årsverk fordelt på: