Koordineringsenheten skal

  • være et virkemiddel for samordning mellom myndigheter og organisasjoner
  • bistå med metoder for identifisering og mobilisering av bistand og beskyttelse til ofre
  • bidra med tverrfaglig informasjonsutveksling og kompetanseheving
  • enheten skal ikke ha en operativ rolle i enkeltsaker

Enheten er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapporter, veiledere og verktøy

Vi utgir en rekke publikasjoner for å øke kunnskapen om menneskehandel for personer som jobber for ulike myndigheter, organisasjoner eller andre relevante aktører.

Våre oppgaver er knyttet til kompetanseutvikling, veiledning om menneskehandel og utvikling av rapporter, veiledere og verktøy.

For tidligere års rapporter, ta kontakt med oss på KOM.pod@politiet.no.

Om tilstandsrapportene

Tilstandsrapporter gir en oversikt over den nasjonale situasjonen på menneskehandelsområdet. Rapporten utarbeides på bakgrunn av innspill fra en rekke av KOMs samarbeidsaktører.

Tilstandsrapportene er ment å danne grunnlag for kunnskapsbaserte prioriteringer og mer målrettede tiltak, både for ansvarlige myndigheter og organisasjoner som skal forebygge og bekjempe menneskehandel, og bistå og beskytte ofrene.

Om rettsavgjørelser om menneskehandel

Formålet med oversikten er å bidra til at ulike aktører får oversikt over relevante rettsavgjørelser på feltet.

Rettsavgjørelsene gjelder straffesaker, utlendingssaker, og dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Sammendrag av dommer er delvis hentet fra Lovdata, delvis skrevet av KOM.

Dokumentet gir også en samlet oversikt over antall fellende dommer siden innføringen av straffebestemmelsen om menneskehandel i 2003, og en tabelloversikt over straffesaker med fellende dom.

Oversikten over rettsavgjørelser oppdateres tertialvis.

  • Identifiseringsveilederen gir kunnskap om hva menneskehandel er, hvilke indikatorer som gir grunnlag for mistanke om menneskehandel, hva du bør gjøre ved mulig identifisering, og hvor du melder din bekymring.
  • Her finner du også informasjonsmateriell til ofre som er identifisert som mulige ofre for menneskehandel:

Nyhetsbrev

Vi lager nyhetsbrev om menneskehandelsfeltet. Nyhetsbrevene gir informasjon om arbeidsprosesser, rettsavgjørelser og aktuelle tiltak, rapporter og forskning både nasjonalt og internasjonalt. Nyhetsbrevene utgis fire ganger i året, og sendes til våre samarbeidsaktører og kontaktpunkter i ulike instanser og organisasjoner.

Les nyhetsbrev for januar-mars 2023

Nasjonalt seminar

Vi arrangerer nasjonale seminarer om menneskehandel. Seminarene har et tverretatlig og tverrfaglig fokus og setter søkelys på behov og virkemidler for god samhandling. Målet er å øke ulike aktørers kunnskap om fenomenet menneskehandel, hvordan denne typen kriminalitet treffer de enkelte aktørerenes kjernevirksomheter og å øke kunnskapen om de ulike aktørerenes roller og ansvar.

Forrige nasjonale seminar ble arrangert 26. oktober 2022.

Seminarets første del satte søkelyset på den helhetlige innsatsen mot menneskehandel i Norge.

Andre del av seminaret satte fokus på gode praksiser for å forebygge og avdekke menneskehandel innen mulig utnyttelse til tvangsarbeid og utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål.