Koordineringsenheten skal

  • være et virkemiddel for samordning mellom myndigheter og organisasjoner
  • bistå med metoder for identifisering og mobilisering av bistand og beskyttelse til ofre
  • bidra med tverrfaglig informasjonsutveksling og kompetanseheving
  • enheten skal ikke ha en operativ rolle i enkeltsaker

Enheten er administrativt underlagt Politidirektoratet og har et eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapporter, veiledere og verktøy

Vi utgir en rekke publikasjoner for å øke kunnskapen om menneskehandel for personer som jobber for ulike myndigheter, organisasjoner eller andre relevante aktører.

Våre oppgaver er knyttet til kompetanseutvikling, veiledning om menneskehandel og utvikling av rapporter, veiledere og verktøy.

For tidligere års rapporter, ta kontakt med oss på KOM.pod@politiet.no.

Om tilstandsrapportene

Tilstandsrapporter gir en oversikt over den nasjonale situasjonen på menneskehandelsområdet. Rapporten utarbeides på bakgrunn av innspill fra en rekke av KOMs samarbeidsaktører.

Tilstandsrapportene er ment å danne grunnlag for kunnskapsbaserte prioriteringer og mer målrettede tiltak, både for ansvarlige myndigheter og organisasjoner som skal forebygge og bekjempe menneskehandel, og bistå og beskytte ofrene.

Om rettsavgjørelser om menneskehandel

Formålet med oversikten er å bidra til at ulike aktører får oversikt over relevante rettsavgjørelser på feltet.

Rettsavgjørelsene gjelder straffesaker, utlendingssaker, og dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Sammendrag av dommer er delvis hentet fra Lovdata, delvis skrevet av KOM.

Dokumentet gir også en samlet oversikt over antall fellende dommer siden innføringen av straffebestemmelsen om menneskehandel i 2003, og en tabelloversikt over straffesaker med fellende dom.

Oversikten over rettsavgjørelser oppdateres tertialvis.

Veilederen fra Koordineringsenheten mot menneskehandel (KOM) er nyttig for deg som kommer i kontakt med sårbare mennesker, og blir bekymret for om de kan være utnyttet i menneskehandel.

Veileder for identifisering av mulige ofre for menneskehandel.pdf

Veilederen gir:

  • informasjon om begreper, indikatorer og ofres rettigheter
  • råd om hvordan du kan tilrettelegge for identifisering og oppfølging
  • en oversikt over hvilke aktører du skal henvise til for bistand og beskyttelse, eller som du kan få veiledning fra

Du finner også en liste over aktuelle myndigheter og organisasjoner som har oppgaver på menneskehandelsfeltet i Norge og internasjonalt, og som kan ha andre mer fagspesifikke verktøy som supplerer denne nasjonale identifiseringsveilederen.

Veilederen oppdateres årlig.

Informasjonsbrosjyre til deg som kan være utsatt for menneskehandel.pdf

Informasjonsbrosjyren fra Koordineringsenheten mot menneskehandel (KOM) er nyttig for deg som kan være utsatt for menneskehandel, og for deg som kommer i kontakt med personer som kan være utsatt.

I brosjyren finner du informasjon om

  • hva menneskehandel er
  • hvilke rettigheter antatte ofre kan ha
  • hvem du kan kontakte for mer informasjon, veiledning, bistand og beskyttelse

Nyhetsbrev

Vi lager nyhetsbrev om menneskehandelsfeltet. Nyhetsbrevene gir informasjon om arbeidsprosesser, rettsavgjørelser og aktuelle tiltak, rapporter og forskning både nasjonalt og internasjonalt. Nyhetsbrevene utgis fire ganger i året, og sendes til våre samarbeidsaktører og kontaktpunkter i ulike instanser og organisasjoner.