Flere bør varsle politiet om de mistenker menneskehandel. Er du bekymret for noen? Vil du anmelde noen? Trenger du råd? Kontakt politiet.

Grov menneskehandel jf. straffelovens § 258 omfattes av avvergingsplikten. Tegn på grov menneskehandel er at den som kan bli utsatt for handlingen er under 18 år, at det kan bli brukt grov vold eller tvang, eller at handlingen kan medføre betydelig utbytte. Plikten utløses idet du får kunnskap om at handlingen vil skje, eller tror at det er mest sannsynlig at handlingen vil skje.

Les mer om avvergingsplikten.

Alle yrkesgrupper som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med mulige ofre for menneskehandel har et ansvar for å identifisere og hjelpe. Menneskehandel er ikke alltid lett å oppdage. Vi bør bli bedre til å se.

 • Viser mennesker tegn på frykt eller stress?
 • Er det manglende samsvar i opplysninger de gir om seg selv?
 • Mangler de tillit til andre?
 • Har de infeksjoner, sår eller skader som kan være forårsaket av vold eller overgrep?
 • Mangler de kontroll over eget pass eller reisedokumenter?
 • Har de ingen eller bare delvis tilgang til egen inntekt og lever under uverdige boforhold?
 • Er de alltid i følge med andre?

Dette er noen kjennetegn som kan gi grunn til å bry seg, spørre om situasjonen og hvordan de har det.

Da kan du melde fra til barneverntjenesten i kommunen du bor i. Du kan melde anonymt til barnevernet. De plikter å undersøke saken. Finn din lokale barneverntjeneste eller barnevernvakt på Barnevernvakten.no.

Det finnes en alarmtelefon for barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt. Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Mistenker du at barn eller ungdom kan være utsatt for menneskehandel? Da har du plikt til å melde fra. Du kan også ringe politiet eller barnevernet for råd og veiledning.

Jobber du i en offentlig myndighet, har du plikt til å melde fra til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel. Se barnevernloven § 6-4.

 • Barnevernet har ansvar for alle barn i Norge. Dette gjelder også om barnet ikke har oppholdstillatelse.
 • Er det tvil om alder? Og er det grunn til å tro at offeret er et barn? Da skal barnet bli behandlet som mindreårig inntil alderen er verifisert.
 • Er det grunn til å tro at offeret er mindreårig? Da kan ikke barnet selv velge om det vil ta imot hjelp. Lederen av lokalt barnevern og påtalemyndigheten kan ifølge barnevernloven akuttplassere barn som står i fare for menneskehandel. Se barnevernloven § 4-29.
 • Enslige mindreårige har rett til representant eller verge som skal ivareta barnets interesser.
 • Se også veileder om menneskehandel (bufdir.no).

 • Du kan få en trygg bolig. Det kan for eksempel være på et krisesenter, eller du kan få et bosted fra barnevernet.
 • Du kan få veiledning og hjelp fra en advokat til å anmelde dem som har utnyttet deg. Dette blir betalt av det offentlige.
 • ROSA driver en nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel. Ring 22 33 11 60. Tjenesten er åpen hele døgnet. ROSA er rettet mot mulige ofre for alle former for menneskehandel – både kvinner og menn. Hjelpeinstanser, organisasjoner og privatpersoner kan ta kontakt. ROSA veileder og følger opp i konkrete saker.
 • Ønsker du å reise hjem? Da kan du få hjelp til trygg retur. Ta kontakt med UDI eller International Organization for Migration (IOM).
 • Har du ikke oppholdstillatelse? Da kan du søke om en begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel eller beskyttelse (asyl) i Norge, se UDIs nettsider. Vil du søke om oppholdstillatelse? Ta kontakt med UDI eller politiet der du bor.

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte