Skjema

Husk dette når du søker om pass til barn og unge:

 • Passøkeren må selv møte opp på passkontoret. Dette gjelder også spedbarn.
 • Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass.
 • Ta med søkerens fødselsnummer, eventuelt fødselsattest.
 • Den som møter sammen med passøkeren, skal vise gyldig legitimasjon.
 • Den andre foresatte skal levere et signert, originalt samtykke (fullmakt) til passøknaden. Fullmakten må ikke være eldre enn tre måneder. Fullmakt bortfaller dersom man har eneansvar.
 • Du må ha med deg gyldig legitimasjon, eller kopi av legitimasjonen attestert av en offentlig etat, fra den andre foresatte.
 • Husk også penger/kort for betaling av passgebyr (ikke kredittkort). Passet koster kr 450 for personer over 16 år og kr 270 for barn under 16 år.
 • Ta med et passbilde til barn under tre år.

 • Det er spesielle krav til passbildet, les mer lenger ned på siden. Bilder av svært små barn blir vurdert etter skjønn.

Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet skal få pass. Den av foreldrene som møter opp, må ha med egen legitimasjon i tilegg til fullmakt og legitimasjon (eller kopi av legitimasjonen som er attestert av en offenlig etat) fra den som ikke møter.

Disse får automatisk felles foreldreansvar:

 • foreldre som er gift
 • samboere som var registrert på samme adresse i folkeregisteret da farskapet ble erkjent

Dette gjelder for barn født fra og med 1. januar 2006.I andre tilfeller (inkludert barn født før 1. januar 2006) får moren foreldreansvaret alene, med mindre foreldrene har inngått en avtale om felles foreldreansvar.

Mer om foreldreansvar på skatteetatens nettsider

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet må barneverntjenesten samtykke i passutstedelsen. Barnevernet kan gi myndighet til fosterforeldre til å møte sammen med barnet hos passmyndigheten. I denne fullmakten må det stå hvilken bestemmelse i barneloven som er grunnlaget for omsorgsovertakelsen. Det er nok at én av fosterforeldrene møter med barnet og undertegner søknaden om pass.

Mer om pass

Det er viktig for politiet å kunne fastsette rett identitet. Det gamle passet ditt er som regel tilstrekkelig legitimasjon, hvis det er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp.

Er det første gang du skal ha pass, eller mer enn tre måneder siden det gamle passet utløp, bør du ha med følgende legitimasjon:

 • gyldig norsk førerkort eller minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer (f.eks. bankkort med bilde)
 • eventuelt tidligere utløpte pass

Ved søknad om pass til barn må foreldre med foreldreansvar dokumentere sin identitet.

Politiet kan kreve at du har med deg en myndig norsk statsborger med gyldig norsk pass som kan bekrefte din identitet skriftlig. Dette er ikke nok alene, men kan vektlegges i tillegg til annen dokumentasjon som kan bekrefte din identitet.

Hvis du tidligere har vært utenlandsk statsborger, bør du ha med statsborgervedtaket.

Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet.

 • Pass til personer over 16 år er gyldig i ti år.
 • Pass til personer under 16 år har kortere gyldighetstid:

0–5 år: Passet er gyldig i to år
5–10 år: Passet er gyldig i tre år
10–16 år: Passet er gyldig i fem år

Sjekk kravene som gjelder for gyldighetstid i det landet du skal reise til, se UDs reiseinformasjon. Les mer om gyldige reisedokumenter her.

Passkontoret tar bildet til passet. I noen tilfeller er det likevel nødvendig å ta med eget passbilde. Dette gjelder særlig for barn under tre år og sterkt funksjonshemmede personer.

Passbildet bør tas hos fotograf, eventuelt i fotoautomat. Dersom du tar bilde i fotoautomat, må du sørge for at bildet fyller kravene som er listet opp nedenfor. Bildet skal være best mulig egnet til å identifisere personen.

Kvalitetskrav for passbilder (PDF)

Husk at:

 • Fotoet må leveres i papir, ikke elektronisk.
 • Fotoet kan være i svart-hvitt eller i farger.
 • Fotoet skal ikke være eldre enn seks måneder.
 • Foto av barn under tre år bør være tatt så kort tid som mulig før søknadstidspunktet.
 • Fotoet må tas rett forfra (fokuser på øynene).
 • Fotoet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, uten skygge bak. Begge øynene og ørene skal være helt synlige.
 • Ansiktet skal dekke 70–80 % av bildeflaten.
 • Hodeplagg skal ikke benyttes på passbilder (skyggeluer, luer, hatter, skjerf etc.).
 • Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket.
 • Du kan ikke ha på deg briller når bildet blir tatt.

Unntak:

 • Dersom du har religiøse eller andre spesielle grunner for det, for eksempel sykdom, kan du bruke hodeplagg, så lenge det er sannsynlig at du vil bruke tilsvarende hodeplagg i senere kontroller.
 • Hodeplagget må ikke dekke noen deler av ansiktet eller mer av hodet enn nødvendig. Begge ørene skal være helt synlige.
 • Diskré hårbånd eller hårspenner kan brukes, såfremt de ikke dekker deler av ansiktet. De skal ikke være godt synlig på bildet.

Passøkere over ti år skal signere i passet sitt. I pass som utstedes til barn under ti år eller andre som av ulike grunner ikke kan skrive navnet sitt, angis "Not able to sign" i signaturfeltet.

 • Passøkeren skal signere med eget navn slik det er registrert i folkeregisteret.
 • Du kan benytte forkortelser ved signering hvis du eller pleier å gjøre det, men kun initialer er ikke tillatt.
 • Signaturen skal skrives med latinske bokstaver og det er ikke adgang til å bruke spesielle symboler, for eksempel smilefjes eller blomst.

Funksjonshemmede som søker om pass, kan få problemer med å benytte utstyret for fotografering, signatur og fingeravtrykk på passkontoret.

Dersom dette gjelder deg eller den du søker pass for, kan du på forhånd kontakte passkontoret for praktiske avklaringer angående foto, signatur og fingeravtrykk.

Skal du søke ekstrapass i forbindelse med reise og ditt originale pass er hos en ambassade for visumbehandling, må dette dokumenteres i et originalt skriv fra ambassaden før vi tar imot en ny søknad. Skal du søke ekstrapass i forbindelse med jobb må du ha med et stemplet, signert, datert originaldokument som bekrefter dette. Du kan bestille time for å søke ekstrapass.