Fullmakt og legitimasjon

Minst én av de foresatte med foreldreansvar må møte opp sammen med barn under 18 år. I tillegg må du vise legitimasjon for begge foresatte, og ha med en signert fullmakt (samtykke).

Legitimasjonen må ha bilde og signatur, og du må ta med enten selve legitimasjonen (pass, norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998 eller bankkort), eller en offentlig bekreftet kopi av slik legitimasjon. Kopien kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Fullmakten må være datert og original (ikke kopi eller bilde), og ikke eldre enn 3 måneder. Signaturen på fullmakt og legitimasjon må stemme overens.

Disse får automatisk felles foreldreansvar:

  • foreldre som er gift
  • samboere som var registrert på samme adresse i folkeregisteret da farskapet ble erkjent

Dette gjelder for barn født fra og med 1. januar 2006. I andre tilfeller får moren foreldreansvaret alene. Det gjør hun også når barnet er født før 1. januar 2006. Dette skjer med mindre foreldrene har inngått en avtale om felles foreldreansvar.

Mer om foreldreansvar på skatteetatens nettsider 

Dersom barnevernet har overtatt omsorgen for barnet, må barnevernet samtykke i at passet blir laget.

Barnevernet kan gi fosterforeldre lov til å møte sammen med barnet på passkontoret. I en slik fullmakt må det stå hvilken bestemmelse i barnevernloven som ble brukt når fosterforeldrene tok over omsorgen.

Det er nok at én av fosterforeldrene møter med barnet og undertegner søknaden om pass.