Fullmakt og legitimasjon

Minst én av de foresatte med foreldreansvar må møte opp sammen med barn under 18 år. I tillegg må du vise legitimasjon for begge foresatte, og ha med en signert fullmakt.

Legitimasjonen må ha bilde og signatur, og du må ta med enten selve legitimasjonen (pass, førerkort, bankkort og lignende), eller en offentlig bekreftet kopi av slik legitimasjon. Kopien kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Fullmakten må være datert og original (ikke kopi eller bilde), og ikke eldre enn 3 måneder. Signaturen på fullmakt og legitimasjon må stemme overens.

Last ned fullmakt

Disse får automatisk felles foreldreansvar:

  • foreldre som er gift
  • samboere som var registrert på samme adresse i folkeregisteret da farskapet ble erkjent

Dette gjelder for barn født fra og med 1. januar 2006. I andre tilfeller (inkludert barn født før 1. januar 2006) får moren foreldreansvaret alene, med mindre foreldrene har inngått en avtale om felles foreldreansvar.

Mer om foreldreansvar på skatteetatens nettsider

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet må barneverntjenesten samtykke i passutstedelsen.

Barnevernet kan gi myndighet til fosterforeldre til å møte sammen med barnet hos passmyndigheten. I denne fullmakten må det stå hvilken bestemmelse i barnevernloven som er grunnlaget for omsorgsovertakelsen.

Det er nok at én av fosterforeldrene møter med barnet og undertegner søknaden om pass.