Kripos er også:

  • nasjonalt kompetansesenter for norsk politi
  • nasjonalt kriminalteknisk laboratorium

  • nasjonalt kontakt- og koordineringspunkt for internasjonalt politisamarbeid

  • nasjonal etterretningsproduksjonsansvarlig

  • nasjonalt cyberkrimsenter (NC3)

  • behandlingsansvarlig for sentrale registre i politiet

  • en aktør for forebygging og sikkerhet

Kripos' strategi 2022-2025

Avdelingene:

Etterforskningsavdelingen bistår politidistrikt og andre særorgan i deres etterforskning og leder etterforskningen av Kripos' egne saker. Typisk er dette saker som strekker seg over flere politidistrikt eller saker som krever utstrakt internasjonal samhandling eller særskilt kompetanse utover det politidistriktene kan forventes å ha. Kripos har også et nasjonalt ansvar for etterforskning av internasjonale forbrytelser (krigsforbrytelser mv.) og vurdering av såkalte kalde saker, som avdelingen ivaretar.

Etterforskningsavdelingen bistår ved etterforskning av drap og grov vold, vold mot små barn, seksuallovbrudd og organisert kriminalitet. På disse områdene produserer også avdelingen etterretning som kunnskapsgrunnlag til både forebygging og etterforskning.

Avdelingen har spisset kompetanse på taktisk etterforskning i form av etterforskningsledelse, avhør og operativ kriminalanalyse, og ivaretar også fagforvaltningsansvaret for disse områdene.

Avdelingens ansvarsområde er etterretning, internasjonalt politisamarbeid og skjulte etterforskningsmetoder. Den yter bistand til politidistrikt og andre særorgan, og utfører oppgaver i Kripos' egne saker.

Fagledelsen for etterretningsarbeidet ved Kripos, inkludert ansvaret for de nasjonale etterretningsoppdragene, er lagt til denne avdelingen. Likedan er Kripos' døgnbetjente responssenter. Responssenteret er nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid (Single Point Of Contact), og samler de internasjonale kanalene for Europol, Interpol og Schengen-samarbeidet - SIRENE.

Kripos' fagmiljøer innen skjulte etterforskningsmetoder, som kommunikasjonskontroll, informantbehandling og teknisk og taktisk spaning, er samlet her. Avdelingen har også ansvar for det nasjonale vitnebeskyttelsesprogrammet.

Avdelingen har fagforvaltningsansvar for internasjonalt straffesaksarbeid og de skjulte metodene som utøves ved avdelingen.

Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet, med unntak av enheten for datatekniske undersøkelser, ligger ved denne avdelingen. Avdelingen er nasjonalt kompetansesenter innen kriminalteknikk, og dens kjernefunksjoner er laboratorieundersøkelser, kriminalteknisk bistand, ID-avklaringer og forvaltning av sentrale ID- og straffesaksregistre.

Avdelingen har nasjonalt fagforvaltningsansvar for kriminalteknikk og utvikling av kriminaltekniske metoder, og leder den nasjonale ID-gruppen. Ved kriminallaboratoriet utføres undersøkelser og analyser av innsendt materiale fra politidistriktene og avdelingen bistår lokalt politi med undersøkelser av åsted.

Forvaltning av sentrale databaser i politiet utgjør den andre hoveddelen av avdelingens portefølje. Avdelingen ivaretar prosessforvalterrollen for flere IKT-løsninger, og er et nasjonalt kompetansesenter for biometri. Avdelingens arbeid bidrar til sikrere ID-fastsettelse og -forvaltning, blant annet ved søk, sammenlikning og identifisering av biometriske data.

Avdelingens ansvarsområde er forebygging, etterretning, etterforskning og hendelseshåndtering i det digitale rom. Avdelingen skal forebygge, avverge og bekjempe teknologidrevet kriminalitet, med særlig fokus på datakriminalitet og internettrelaterte overgrep.

NC3 foretar verktøy- og metodeutvikling innen avanserte datatekniske undersøkelser og datateknisk etterforskning og analyse, herunder spor- og bevissikring fra digitale enheter, IKT-systemer, internett, tilbydere og produsenter. NC3 har også ansvar for metodeutvikling innen teknisk og taktisk forebygging og operativ polititjeneste på internett, både uniformert og skjult tjeneste. Fagforvaltningen for datatekniske undersøkelser og internettrelatert etterforskning tilligger NC3.

NC3 drifter det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet for elektroniske spor. Avdelingen gir bistand til politidistrikt og særorgan, og representerer Kripos i det løpende operative samarbeidet i FCKS (Felles cyberkoordineringssenter).

Avdelingen er Kripos' kontaktpunkt for rettslige spørsmål og samler alle påtalejuristene og personvernrådgiverne i Kripos. Avdelingen bidrar til at Kripos' virksomhet er underlagt løpende legalitets- og kvalitetskontroll.
Avdelingen har ansvar for Kripos' straffesaksbehandling, inkludert det sentrale straffesakskontoret.

Avdelingen ivaretar, på vegne av sjef Kripos, behandlingsansvaret for en rekke sentrale og lokale registre og følger opp at personopplysninger behandles i tråd med personvernreglementet. Avdelingen er fagansvarlig for etatens personvernrådgivere. Kripos' personvernombud er plassert her.

Avdelingen bidrar med utvikling av regelverk, metoder og kompetanse innen strafferett, straffeprosess, personvernrett og andre rettsområder som er viktige for Kripos' oppgaveutførelse.

Avdeling for styring og sentrale tjenester besørger sentrale styrings- og støttefunksjoner som er viktige for den daglige driften av Kripos, som HR og HMS, økonomi- og virksomhetsstyring, sikkerhet, arkiv, EBA (eiendom, bygg og anlegg) og IKT. Avdelingen har også ansvar for en rekke koordineringsoppgaver på Kripos.

Strategisk stab støtter Kripos' toppledelse med strategisk rådgivning og beslutningsstøtte, prosessforbedring og virksomhetsutvikling, og besørger ulike koordineringsoppgaver både i den daglige driften og i den langsiktige utviklingen av Kripos.

Staben bidrar til å sikre at styringen av Kripos er helhetlig, strategisk og langsiktig. Den er først og fremst en rådgivende enhet for sjef Kripos, men ivaretar også ulike oppgaver og prosesser på tvers i organisasjonen.

Flere av funksjonene i strategisk stab har en utadrettet rolle og representerer Kripos' ledelse i ulike fora. Staben bidrar også med administrativ støtte til sjef Kripos.

Kommunikasjonsstaben yter strategisk kommunikasjonsrådgivning og har ansvar for utvikling og gjennomføring av kommunikasjonsplaner og tiltak. Staben driver reaktiv og proaktiv mediehåndtering, inkludert pressevakt.

Kommunikasjonsstaben har det faglige ansvaret for Kripos' endrings- og krisekommunikasjon.

Forvaltning av politiets fagportal KO:DE og Kripos' kommunikasjonskanaler (intranett, politiet.no, sosiale medier) og innholdsproduksjon til disse er kommunikasjonsstabens ansvar. Som følge av dette ansvaret er KOM koordinator ved utvikling og gjennomføring av publikumskampanjer som benyttes til kriminalitetsforebygging.